Wójt Gminy Gorzyce na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXVIII/172/20 z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzyce, wg poniższego wykazu:

I. Działka nr ewid. 2709/8 o pow. 0,0289 ha, obręb Gorzyce

1. Nr ewid. działki – 2709/8 o pow. 0,0289 ha
2. Klasa gruntów –RIVb-0,0289 ha
3. Numer Księgi wieczystej – TB1T/00071008/5
4. Opis nieruchomości - Działka nr ewid. 2709/8 położona jest w miejscowości Gorzyce przy skrzyżowaniu ulic Chopina i Sienkiewicza. Jest to działka niezabudowana położona w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Od strony ulicy Sienkiewicza działka posiada dostęp do drogi gminnej publicznej asfaltowej, zaś od strony ul. Chopina droga gruntowa utwardzona oraz w sąsiedztwie znajduje się chodnik. Teren działki jest równy. Działka uzbrojona m. in. w kabel telekomunikacyjny oraz w sieć gazową – gs40. Działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapeza prostokątnego.
5. Przeznaczenie nieruchomości:
   1) Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą nr IX/52/07 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29.05.2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Nr 1/11/2005 Gorzyce-Przybyłów II, położonego w miejscowości Gorzyce oznaczona symbolem 4MN – wykorzystywana pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.11.2020 roku
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem
„99M” z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
6. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXVIII/172/20 z dnia 17.11.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce.
7. Cena wywoławcza w zł netto: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy zł 00/100 gr) – do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT
8. Wysokość wadium: 1.100,00 zł ( słownie: tysiąc sto zł 00/100 gr)
9. Obciążenia: Nieruchomość bez obciążeń
10. Zobowiązania: Nieruchomość bez zobowiązań

WARUNKI PRZETARGU

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 03 września 2021 roku o godzinie 9.00 w Świetlicy Wiejskiej budynku Remizy OSP w Gorzycach, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce.
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium oraz okażą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty (osoby fizyczne), aktualny wypis właściwego rejestru w przypadku osób prawnych, stosowne pełnomocnictwa.
3. W przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków wymagane jest złożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do licytacji ceny nabycia nieruchomości lub złożenie oświadczanie, że nabywana nieruchomość będzie nabywana do majątku osobistego.
4. Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie przez niego notarialnego pełnomocnictwa do licytacji nabycia oznaczonej w pełnomocnictwie nieruchomości.
5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym działki oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
6. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
7. Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć komisji przetargowej podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych – klauzula dostępna w Urzędzie Gminy Gorzyce lub na stronie internetowej www.gminagorzyce.pl/bip, www.gminagorzyce.pl jako załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
8. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do 31 sierpnia 2021 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gorzyce: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz numer ewidencyjny nieruchomości. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
9. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
10. Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.  
11. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
13. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.
14. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Gminy Gorzyce tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Gminy Gorzyce.
15. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzyce, w pokoju nr 7 bądź pod numerem telefonu 158362075 w.12
17. Niniejsze ogłoszenie należy wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce oraz opublikować na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl/bip oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl

                                                                                                                                         Leszek Surdy
                                                                                                                                    Wójt Gminy Gorzyce

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu (wersja PDF)
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o licytacji do majątku osobistego bądź zgoda współmałżonka na licytacje
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości
Załącznik nr 3 - RODO
Załącznik nr 4 - Dane uczestnika przetargu
Informacja o przetargu (wersja PDF)
Informacja o przetargu (wersja DOC)