Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

Wójt Gminy Gorzyce, działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXII/202/21 z dnia 26 lutego 2021 roku  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 4 lat działek należących do Gminy Gorzyce pod eksploatację surowca w drodze przetargowej

ogłasza się pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod eksploatację surowców naturalnych w miejscowości Gorzyce o obszarze 6,3852 ha wg poniższego wykazu:

I. Działki położone w miejscowości Gorzyce o pow. łącznej 6,3852 ha

1. Nr ewid. działki, pow. działki wydzierżawianej, klasa gruntów, nr Księgi wieczystej:
   1) 2230/4 o pow. 0,5400 ha, klasa N-0,0582 ha, RIVb-0,3358 ha, RV-0,1460 ha, nr KW TB1T/00035354/1
   2) 2231/4 o pow. 0,5049 ha,  klasa RIVb-0,2124 ha, RV-0,2451 ha, ŁV-0,0474 ha, nr KW TB1T/00035354/1,
   3) 2232/4 o pow. 0,6600 ha, klasa RIVb-0,2509 ha, RV-0,3370 ha, ŁV-0,0721 ha, nr KW TB1T/00035354/1,
   4) 2233/4 o pow. 0,4690 ha, klasa RV-0,4690 ha, nr KW TB1T/00046133/6,
   5) 2234/2 o pow. 0,4402 ha, klasa Bz-0,4402 ha, nr KW TB1T/00046133/6,
   6) 2234/6 o pow. 0,5100 ha, klasa RV-0,5100 ha, nr KW TB1T/00036147/4,
   7) 2235/2 o pow. 0,5486 ha, klasa Bz-0,5486 ha, nr KW TB1T/00035354/1,
   8) 2235/6 o pow. 0,6735 ha, klasa RV-0,6378 ha, N-0,0357 ha, nr KW TB1T/00035354/1,
   9) 2236/4 o pow. 0,4505 ha, klasa Bz-0,1852 ha, RV-0,2653 ha, nr KW TB1T/00046133/6,
   10) 2237/4 o pow. 0,4180 ha, klasa Bz-0,1918 ha, N-0,0112 ha, RV-0,2150 ha, nr KW TB1T/00035354/1,
   11) 2238/4 o pow. 0,4140 ha, klasa Bz-0,1866 ha, N-0,0109 ha, RV-0,2165 ha, nr KW TB1T/00046133/6,
   12) 2239/4 o pow. 0,2100 ha, klasa RV-0,2100 ha, nr KW TB1T/00035354/1,
   13) 2240/4 o pow. 0,2175 ha, klasa RV-0,2175 ha, nr KW TB1T/00035354/1,
   14) 2241/4 o pow. 0,2500 ha, klasa RV-0,2500 ha,  nr KW TB1T/00035354/1
   15) 2242/4 o pow. 0,0790 ha, klasa RV-0,0790 ha, nr KW TB1T/00035354/1
2. Opis nieruchomości: Działki niezabudowane, częściowo pokryte zadrzewieniami i drzewami oraz wodami, położone „Nad Zalewem Przybyłów” i w jego sąsiedztwie.
3. Przeznaczenie nieruchomości:  Na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXIX/184/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/13/2006 o nazwie „Gorzyce-Przybyłów, Część Rekreacyjna” (Dz. U. Woj. Podka. z 13. 01.2021 poz. 169) nieruchomości oznaczone w pozycji od 1 do 15 oznaczone są symbolem 1 WS/PG jako teren wód powierzchniowych z dopuszczoną eksploatacją złóż
4. Cena wywoławcza:
   1) 1.915,56 zł netto
   2) 1,30 zł netto za 1m3/1 t wyeksploatowanego surowca
5. Wysokość wadium: 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt zł 00/100 gr)
6. Termin płatności: miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
7. Tryb dzierżawy:  Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXII/202/21 z dnia 26 lutego 2021 roku  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 4 lat działek należących do Gminy Gorzyce pod eksploatację surowca w drodze przetargowej
8. Obciążenia: nieruchomości bez obciążeń
9. Zobowiązania: nieruchomości bez zobowiązań

WARUNKI PRZETARGU

1. Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu winny wpłacić wadium oraz złożyć pisemną ofertę.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt zł 00/100 gr) na rachunek bankowy Gminy Gorzyce: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001.
3. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu
4. Wadium należy wnieść najpóźniej w pieniądzu  w terminie do dnia 29.06.2021 r. Wadium uznaje się wniesione, jeżeli zrealizowane przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek podany powyżej. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie im zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż po upływie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg będzie zaliczone na poczet ceny wydzierżawienia nieruchomości. W przypadku nieprzystąpienia przez osobę wygrywającą przetarg do umowy  dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego, Wójt Gminy Gorzyce może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
5. Udział w przetargu:
   1) W przetargu mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą wadium oraz złożą ofertę.
   2) Oferty na dzierżawę opisanej wyżej nieruchomości o pow. łącznej 6,3852 ha należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości pod eksploatację w miejscowości Gorzyce o pow. łącznej 6,3852 ha” w biurze obsługi mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce lub na adres Urzędu Gminy Gorzyce ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, w terminie do dnia 29.06.2021 r. do godz. 10.00 z dopiskiem "Nie otwierać przed częścią jawną w dniu 02.07.2021 rok godz. 10:00”
   3) Pisemna oferta powinna zawierać:
      a) Imię i Nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
      b) Datę sporządzenia oferty
      c) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
      d) Oferowane ceny wyższe od cen wywoławczych wraz ze wskazaniem sposobu jej zapłaty
      e) Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu
      f) Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta
   4) Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, pełnomocnictwo, jeśli ofertę podpisał pełnomocnik oferenta, jak również:
    a) Co do oferentów będących podmiotami podlegającymi wpisowi do KRS, aktualny odpis z KRS albo wydruk aktualnej informacji z rejestru przedsiębiorców KRS, zaopatrzoną w datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem złożenia oferty
      b) Co do oferentów będących osobami fizycznymi składającymi ofertę w związku z prowadzona działalnością gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaopatrzone w datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem złożenia oferty.
      c) Doświadczenie w eksploatacji surowców poprzez posiadanie koncesji na eksploatacje surowców uzyskaną w przeciągu ostatnich 5 latach
      d) Oświadczenie o dysponowaniu na cały okres umowy dzierżawy prawa do korzystania z refulera celem eksploatacji surowca naturalnego
      e) Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy
     f) Oświadczenie o zapoznaniu się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXIX/184/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/13/2006 o nazwie „Gorzyce-Przybyłów Część Rekreacyjna” (Dz. U. Woj. Podka. z 13. 01.2021 poz. 169) gdzie działki przeznaczone do dzierżawy oznaczone są symbolem 1 WS/PG jako teren wód powierzchniowych z dopuszczoną eksploatacją złóż
      g) Oświadczenie, że nie zalega z żadnymi opłatami i zobowiązaniami wobec Gminy Gorzyce na dzień przetargu
   5) W/w dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, zaś oświadczenia złożyć z czytelnym podpisem.
   6) Wszelkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim
6. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Przetarg może się odbyć, chociaż wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
7. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 02 lipca 2021 roku o godzinie 1000 w Świetlicy Wiejskiej budynku Remizy OSP w Gorzycach, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce
   1) W części jawnej Przewodniczący Komisji otwiera przetarg i przekazuje informacje zamieszczone w ogłoszeniu o przetargu m. in. danych wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1-5 i 7-11 ugn, cenach wywoławczych, obciążeniach nieruchomości, zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość i skutkach uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy.
   2) Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert.
   3) Komisja przetargowa sprawdza dowody wpłaty wadium.
   4) Komisja przetargowa następnie otwiera koperty z ofertami i sprawdza ich kompletność oraz tożsamość osób, które złożyły oferty.
   5) Komisja przetargowa przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia zgłaszane przez oferentów. Weryfikuje oferty i ogłasza, które z nich zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.
   6) Komisja przetargowa zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu i o przewidywanym terminie zamknięciu przetargu.
   7) Po przeprowadzonym przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół.
   8) Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy na wydzierżawienie nieruchomości.
8. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej, jeżeli:
   1) Nie odpowiadają warunkom przetargu.
   2) Zostały złożone po wyznaczonym terminie.
   3) Nie zawierają danych określonych wyżej dla oferty lub dane te są niekompletne.
   4) Do ofert nie dołączono dowodów wpłaty wymaganego wadium.
   5) Są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
9. Przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:
   1) zaoferowaną cenę miesięczną netto za powierzchnię dzierżawy oraz
   2) zaoferowaną cenę miesięczną netto za 1m3/1t wyeksploatowanego surowca.
10. W części niejawnej przetargu Komisja Przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejsza ofertę lub nie wybiera żadnej z nich.
11. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert:
Nazwa kryterium:
   1) zaoferowaną cenę miesięczną netto za powierzchnię dzierżawy (Cm2) = 25 punktów, ocena będzie następowała wg wzoru:

Cm2 = (CBm2÷CNm2) x 100 x 0,25;

gdzie:
CBm2 - cena oferty badanej,
CNm2 - cena oferty najwyższej.
   2) zaoferowaną cenę miesięczną netto za 1m3/1t wyeksploatowanego surowca (Cm3) = 75 punktów, ocena będzie następowała wg wzoru:

Cm3 = (CBm3÷CNm3) x 100 x 0,75;

gdzie:
CBm3 - cena oferty badanej,
CNm3 - cena oferty najwyższej.
   3) Ocena będzie następowała wg wzoru:

C = Cm2 + Cm3

gdzie:
C – suma punktów uzyskanych przez ofertę ze wszystkich kryteriów,
Cm2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium zaoferowana cena miesięczna netto za powierzchnię dzierżawy,
Cm3 – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena miesięczna netto za 1m3/1t wyeksploatowanego surowca.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów (C).
   4) W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja Przetargowa zaprosi tych oferentów do dodatkowej części ustnej przetargu.   
   5) Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa w pkt 4 o terminie i miejscu dodatkowej części przetargu, oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
   6) W dodatkowej części przetargu oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia cen powyżej najwyższych cen zamieszczonych w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
12. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawce o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin zawarcia umowy dzierżawy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
13. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
14. Na przeprowadzony przetarg można w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu wnieść skargę do Wójta Gminy Gorzyce. W przypadku niezaskarżenia czynności przetargowych, informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce oraz na biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Gorzyce
15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
                                                                                                                                                              Wójt Gminy Gorzyce
                                                                                                                                                                   Leszek Surdy
Załączniki:
- Ogłoszenie o przetargu
- Oferta uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi oświadczeniami
- Projekt umowy dzierżawy pod eksploatacje
- Informacja o przetargu (wersja PDF)

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Czerwiec 2022
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.