Wójt Gminy Gorzyce na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XI/69/19 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Trześń, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gorzyce, wg poniższego wykazu:

I. Działka nr ewid. 708/6 o pow. 0,1538 ha, obręb Trześń

1. Nr ewid. działki – 708/6 o pow. 0,1538 ha
2. Klasa gruntów – B-0,0451 ha, WIIIb-0,0168 ha, RIIIb-0,0356 ha, PsIV-0,0563 ha
3. Numer Księgi wieczystej – TB1T/00035899/3
4. Opis nieruchomości - Działka nr ewid. 708/6 położona jest w miejscowości Trześń przy ulicy ks. Michalca. Jest to działka niezabudowana położona w sąsiedztwie domów mieszkalnych oraz wału na rzece Trześniówka. Działka położona jest przy drodze gminnej asfaltowej. Teren działki jest równy na którym znajdują się pojedyncze drzewa. Działka uzbrojona
w kanalizację, wodę, gaz, kabel telekomunikacyjny. Na działce znajdują się słupy energetyczne. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta.
5. Przeznaczenie nieruchomości:
   1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 708/6, obręb Trześń
   2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.11.2020 roku
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem
„144M” z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
   3) Dla działki  nr ewid. 708/6 obręb Trześń została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 28/2019 sygn. akt PL-I.6730.15.2019 z dnia 13.06.2019 roku ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego.
6. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XI/69/19 z dnia 30.07.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Trześń.
7. Cena wywoławcza w zł netto: 46.140,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto czterdzieści zł 00/100 gr) – do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT
8. Wysokość wadium: 4.614,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset czternaście zł 00/100 gr)
9. Obciążenia: Nieruchomość bez obciążeń
10. Zobowiązania: Na działkę nr ewid. 708/6 obręb Trześń została wyrażona zgoda na  „Budowę sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B” celem wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach urządzenia telekomunikacyjnego w postaci kabla światłowodowego napowietrznego podwieszonego na istniejącej podbudowie słupowej.

II. Działka nr ewid. 708/7 o pow. 0,1585 ha, obręb Trześń

1. Nr ewid. działki – 708/7 o pow. 0,1585 ha
2. Klasa gruntów – WIIIb-0,0157 ha, RIIIb-0,1014 ha, PsIV-0,0414 ha
3. Numer Księgi wieczystej – TB1T/00035899/3
4. Opis nieruchomości - Działka nr ewid. 708/7 położona jest w miejscowości Trześń przy ulicy ks. Michalca. Jest to działka niezabudowana położona w sąsiedztwie domów mieszkalnych oraz wału na rzece Trześniówka. Działka położona jest przy drodze gminnej asfaltowej. Teren działki jest równy na którym znajdują się pojedyncze drzewa. Działka uzbrojona
w kanalizację, wodę, gaz, kabel telekomunikacyjny. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta.
5. Przeznaczenie nieruchomości:
   1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 708/7, obręb Trześń
   2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.11.2020 roku
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem
„144M” z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
   3) Dla działki  nr ewid. 708/7 obręb Trześń została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 28/2019 sygn. akt PL-I.6730.15.2019 z dnia 13.06.2019 roku ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego.
6. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XI/69/19 z dnia 30.07.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Trześń.
7. Cena wywoławcza w zł netto: 47.550,00 zł słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł 00/100 gr)  – do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT
8. Wysokość wadium: 4.755,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć zł 00/100 gr)
9. Obciążenia: Nieruchomość bez obciążeń
10. Zobowiązania: Na działkę nr ewid. 708/7 obręb Trześń została wyrażona zgoda na  „Budowę sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B” celem wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach urządzenia telekomunikacyjnego w postaci kabla światłowodowego napowietrznego podwieszonego na istniejącej podbudowie słupowej.

WARUNKI PRZETARGU

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 02 lipca 2021 roku o godzinie 9.00 w Świetlicy Wiejskiej budynku Remizy OSP w Gorzycach, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce.
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium oraz okażą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty (osoby fizyczne), aktualny wypis właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa.
3. W przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków wymagane jest złożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do licytacji ceny nabycia nieruchomości lub złożenie oświadczanie, że nabywana nieruchomość będzie nabywana do majątku osobistego.
4. Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie przez niego notarialnego pełnomocnictwa do licytacji nabycia oznaczonej w pełnomocnictwie nieruchomości.
5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym działki oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
6. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
7. Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć komisji przetargowej podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych – klauzula dostępna w Urzędzie Gminy Gorzyce lub na stronie internetowej www.gminagorzyce.pl/bip, www.gminagorzyce.pl jako załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
8. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do 29 czerwca 2021 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gorzyce: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz numer ewidencyjny nieruchomości. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
9. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
10. Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.  
11. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
13. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.
14. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Gminy Gorzyce tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Gminy Gorzyce.
15. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzyce, w pokoju nr 7 bądź pod numerem telefonu 158362075 w.12
17. Niniejsze ogłoszenie należy wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce oraz opublikować na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl/bip oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl
18. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu dotyczący sprzedaży działek 708/6 i 708/7 obręb Trześń należy zamieścić w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położone są nieruchomości ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu


                                                                                                                                  Wójt Gminy Gorzyce
                                                                                                                                       Leszek Surdy
Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o licytacji do majątku osobistego bądź zgoda współmażonka na licytacje
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości
Załącznik nr 3 - RODO
Załącznik nr 4 - Dane uczestnika przetargu
Informacja o przetargu