Zgodnie z art. 35 ust 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 29.03.2021 r. do 19.04.2021 roku

 

I. Działka nr ewid. 708/6 o pow. 0,1538 ha, obręb Trześń

1. Nr ewid. działki – 708/6 o pow. 0,1538 ha
2. Klasa gruntów – B-0,0451 ha, WIIIb-0,0168 ha, RIIIb-0,0356 ha, PsIV-0,0563 ha
3. Numer Księgi wieczystej – TB1T/00035899/3
4. Opis nieruchomości - Działka nr ewid. 708/6 położona jest w miejscowości Trześń przy ulicy ks. Michalca. Jest to działka niezabudowana położona w sąsiedztwie domów mieszkalnych oraz wału na rzece Trześniówka. Działka położona jest przy drodze gminnej asfaltowej. Teren działki jest równy na którym znajdują się pojedyncze drzewa. Działka uzbrojona w kanalizację, wodę, gaz, kabel telekomunikacyjny. Na działce znajdują się słupy energetyczne. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta.
5. Przeznaczenie nieruchomości:
   1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 708/6, obręb Trześń
   2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.11.2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „144M” z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
   3) Dla działki  nr ewid. 708/6 obręb Trześń została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 28/2019 sygn. akt PL-I.6730.15.2019 z dnia 13.06.2019 roku ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego.
6. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XI/69/19 z dnia 30.07.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Trześń.
7. Cena w zł netto: 46.140,00 zł  (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto czterdzieści zł 00/100 gr)

 

II. Działka nr ewid. 708/7 o pow. 0,1585 ha, obręb Trześń

1. Nr ewid. działki – 708/7 o pow. 0,1585 ha
2. Klasa gruntów – WIIIb-0,0157 ha, RIIIb-0,1014 ha, PsIV-0,0414 ha
3. Numer Księgi wieczystej – TB1T/00035899/3
4. Opis nieruchomości - Działka nr ewid. 708/7 położona jest w miejscowości Trześń przy ulicy ks. Michalca. Jest to działka niezabudowana położona w sąsiedztwie domów mieszkalnych oraz wału na rzece Trześniówka. Działka położona jest przy drodze gminnej asfaltowej. Teren działki jest równy na którym znajdują się pojedyncze drzewa. Działka uzbrojona w kanalizację, wodę, gaz, kabel telekomunikacyjny. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta.
5. Przeznaczenie nieruchomości:
   1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 708/7, obręb Trześń
   2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.11.2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „144M” z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
   3) Dla działki  nr ewid. 708/7 obręb Trześń została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 28/2019 sygn. akt PL-I.6730.15.2019 z dnia 13.06.2019 roku ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego.
6. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XI/69/19 z dnia 30.07.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Trześń.
7. Cena w zł netto: 47.550,00 zł  (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł 00/100 gr)

 

III. Działka nr ewid. 519 o pow. 0,1372 ha, obręb Trześń

1. Nr ewid. działki – 519 o pow. 0,1372 ha
2. Klasa gruntów – dr-0,1372 ha
3. Numer Księgi wieczystej – TB1T/00035899/3
4. Opis nieruchomości - Działka nr ewid. 519 położona jest w miejscowości Trześń. Jest to działka niezabudowana położona w sąsiedztwie działek wykorzystywanych jako tereny rolne. oraz w niedalekim sąsiedztwie terenu górniczego. Działka położona jest przy drodze gminnej gruntowej. Teren działki jest równy. Działka nie uzbrojona. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do litery „L”
5. Przeznaczenie nieruchomości:
   1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 519, obręb Trześń
   2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.11.2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „5R/PE” z przeznaczeniem pod role z dopuszczeniem eksploatacji
   3) Dla działki  nr ewid. 519 obręb Trześń nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy
6. Rodzaj zbycia: Bezprzetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXVIII/171/20 z dnia 17.11.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Trześń.
7. Cena w zł netto: 19.000,00 zł  (słownie: dziewiętnaście tysięcy zł 00/100 gr)

 

IV. Działka nr ewid. 863 o pow. 0,0344 ha, obręb Trześń

1. Nr ewid. działki – 863 o pow. 0,0344 ha
2. Klasa gruntów – RIVb-0,0344 ha
3. Numer Księgi wieczystej – TB1T/00035899/3
4. Opis nieruchomości - Działka nr ewid. 863 położona jest w miejscowości Trześń przy ulicy Kwiatowej. Jest to działka niezabudowana. Działka położona jest w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Działka nie uzbrojona w media Działka o regularnym kształcie zbliżonym do trapeza prostokątnego. Teren działki ogrodzony. Działka sprzedawana w celu poprawy warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr ewid. 862 obręb Trześń.
5. Przeznaczenie nieruchomości:
   1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 863 obręb Trześń
   2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.11.2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 863 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „152 M” z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
   3) Brak decyzji o warunkach zabudowy
6. Rodzaj zbycia: Bezprzetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XIV/84/19 z dnia 27.09.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Trześń
7. Cena w zł netto: 4.200,00 zł  (słownie: cztery tysiące dwieście zł 00/100 gr)


V. Działka nr ewid. 2709/8 o pow. 0,0298 ha, obręb Gorzyce

1. Nr ewid. działki – 2709/8 o pow. 0,0298 ha
2. Klasa gruntów – RIVb - 0,0298 ha
3. Numer Księgi wieczystej – TB1T/00071008/5
4. Opis nieruchomości - Działka nr ewid. 2709/8 położona jest w miejscowości Gorzyce. Jest to  działka niezabudowana położona przy skrzyżowaniu ulic Chopina i Sienkiewicza. Działka znajduje się w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Od strony ulicy Sienkiewicza działka posiada dostęp do drogi gminnej publicznej asfaltowej, zaś od strony ul. Chopina droga gruntowa utwardzona oraz w sąsiedztwie znajduje się chodnik. Teren działki jest równy. Działka uzbrojona m. in. w kabel telekomunikacyjny oraz w sieć gazową- gs40. Działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapeza prostokątnego
5. Przeznaczenie nieruchomości:
   1) Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą nr IX/52/07 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29.05.2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Nr 1/11/2005 Gorzyce-Przybyłów II, położonego w miejscowości Gorzyce oznaczona symbolem 4MN - wykorzystywana pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.11.2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „99MN” z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
6. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXVIII/172/20
z dnia 17.11.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce.
7. Cena w zł netto: 11.000,00 zł  (słownie: jedenaście tysięcy zł 00/100 gr)


VI. Działka nr ewid. 372/4 o pow. 0,0446 ha, obręb Motycze Poduchowne

1. Nr ewid. działki – 372/4 o pow. 0,0446 ha
2. Klasa gruntów – BrPsV-0,0446 ha
3. Numer Księgi wieczystej – TB1T/00046894/8
4. Opis nieruchomości - Działka nr ewid. 372/4 położona jest w miejscowości Motycze Poduchowne. Działka 372/4 położona jest w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Przez działkę przechodzi kabel energetyczny, sieć kanalizacyjna. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do trapeza. Na działce znajdują się częściowo dwa budynki gospodarcze. Działka sprzedawana w celu poprawy warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr ewid. 375 obręb Motycze Poduchowne oraz w celu uregulowania prawa własności. Działka ogrodzona.
5. Przeznaczenie nieruchomości:
   1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 372/4 obręb Motycze Poduchowne
   2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.11.2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 372/4 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „105 M” z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
   3) Brak decyzji o warunkach zabudowy
6. Rodzaj zbycia: Bezprzetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XVII/98/19 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Motycze Poduchowne
7. Cena w zł netto: 5.700,00 zł  (słownie: pięć tysięcy siedemset zł 00/100 gr)


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) upływa z dniem 10 maja 2021 roku.

Załączniki:
- Zarządzenie Wójta Gminy Gorzyce wraz z ogłoszeniem (wersja DOC, wersja PDF)