Wójt Gminy Gorzyce na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XVII/100/19 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzyce, wg poniższego wykazu:

1. Nr ewid. działki: 1743/615 o pow. 0,7798 ha, obręb Gorzyce
2. Klasa gruntów: PsIII – 0,1070 ha, PsIV – 0,5978 ha, PsVI-0,0750 ha
3. Księga Wieczysta: TB1T/00035354/1
4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Gorzyce. Działka nieregularna. Działka nie uzbrojona. Posiada dostęp do drogi publicznej przez drogę gruntową do ulicy Odlewników.  Teren płaski porośnięty roślinnością trawiastą. Działka położona w sąsiedztwie  zabudowy produkcyjno-usługowej oraz w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego rzeki Łęg. Nad częścią działki przebiega linia energetyczna napowietrzna. Bliskie sąsiedztwo mediów technicznych
5. Przeznaczenie nieruchomości:
   1) Działka nr ewid. 1743/615 o pow. 0,7798 ha, obręb Gorzyce objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach podjętego Uchwałą nr XXVII/145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30.08.2012 roku. Zgodnie
z ustaleniami w/w planu działka położona jest w terenach zabudowy usług wielofunkcyjnych
i działalności produkcyjnych oznaczonej w planie symbolem 1 U,P
   2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20  z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce  działka 1743/615 oznaczona jest symbolem 8P/U – jako zabudowa produkcyjno usługowa
   3) Działka 1743/615 obręb Gorzyce znajduje się w części w obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
6. Cena wywoławcza: 261.000,00 zł netto (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy zł 00/100gr)
   1) do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
7. Wysokość wadium: 26.100,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto zł 00/100 gr)
8. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr XXIII/143/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia   29.05.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce
9. Obciążenia: Wpisy w KW TB1T/00035354/1 nie dotyczą działki 1743/615
10. Zobowiązania: brak zobowiązań


WARUNKI PRZETARGU

 

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 07 maja 2021 roku o godzinie 10.00 w Świetlicy Wiejskiej budynku Remizy OSP w Gorzycach, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce.
2.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium oraz okażą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty (osoby fizyczne), aktualny wypis właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa.
3. W przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków wymagane jest złożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do licytacji ceny nabycia nieruchomości lub złożenie oświadczanie, że nabywana nieruchomość będzie nabywana do majątku osobistego.
4. Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie przez niego notarialnego pełnomocnictwa do licytacji nabycia oznaczonej w pełnomocnictwie nieruchomości.
5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym działki oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
6. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
7.  Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć komisji przetargowej podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych – klauzula dostępna w Urzędzie Gminy Gorzyce lub na stronie internetowej www.gminagorzyce.pl/bip jako załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
8. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do 04 maja 2021 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gorzyce: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz numer ewidencyjny nieruchomości. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
9. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
10. Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.  
11. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
13. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja
o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.
14. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Gminy Gorzyce tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Gminy Gorzyce.
15. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzyce, w pokoju nr 7 bądź pod numerem telefonu 158362075 w.12
17. Niniejsze ogłoszenie wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce, opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl/bip oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl
18.  Wyciąg z ogłoszenia o przetargu należy zamieścić w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położone są nieruchomości ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu

Załączniki:
- Zarządzenie Wójta Gminy Gorzyce wraz z ogłoszeniem (wersja DOC, wersja PDF)
- Oświadczenie o licytacji do majątku osobistego bądź zgoda współmażonka na licytacje
- Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i granicami nieruchomości
- Oświadczenie RODO
- Dane uczestnika przetargu
- Informacja o wyniku przetargu