Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 6/21 z dnia 07.01.2021 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Trześń o nr ewid. 356/3 o pow. 4,9481 ha, w którym termin do złożenia oświadczenia uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wyznaczony został na dzień 16.03.2021 roku do godziny 15:00

Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Gorzyce nr 17/21 z dnia 01.02.2021 r. w składzie:
1. Bartłomiej Paciorek –  przewodniczący komisji
2. Tomasz Słowiński – członek
3. Andrzej Paczkowski - członek
na podstawie §15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)
stwierdza, że od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 16.03.2021 roku do godziny 15:00 nie wpłynęło do Urzędu Gminy Gorzyce żadne oświadczenie dotyczące uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym wraz z wymaganymi dokumentami na sprzedaż działki nr ewid 356/3 obręb Trześń.

W związku z powyższym Komisja Przetargowa postanowiła stwierdzić, że żadna osoba nie kwalifikuje się do uczestnictwa w przedmiotowym przetargu.

Komisja przetargowa:
1) Bartłomiej Paciorek    -    ………………………………………
2) Tomasz Słowiński    -    ………………………………………
3) Andrzej Paczkowski    -    ………………………………………

W załączeniu:
- lista osób zawkalifikowanych (format .pdf)