Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o terminie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Wójt Gminy Gorzyce, działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza termin rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.”

Przedmiot konsultacji:
Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 02.09.2021 r.
Termin zakończenia konsultacji: 16.09.2021 r.

Forma konsultacji:
Zgłaszanie pisemnych uwag przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Gorzyce w odpowiedzi na zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorzyce komunikat o prowadzonych konsultacjach i projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego.

                                                                                                                                                        Wójt Gminy Gorzyce
                                                                                                                                                            Leszek Surdy