Ogłoszenie o unieważnieniu w części otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1057 z późn. zm.) unieważnia się w części otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Unieważnia się część konkursu dotyczącą zadań:
Zadanie nr 1:
Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
1) zapewnienie:
   a) opieki i wychowania,
   b) pomocy w nauce,
   c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;
2) zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.

Zadanie nr 3:
Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce.

UZASADNIENIE
Otwarty konkurs ofert w części dotyczącej zadania nr 1 oraz zadania nr 3 podlega unieważnieniu ze względu na fakt, że w wyznaczonym terminie tj. do dnia 17 lutego 2021 r. do godziny 15:30 na ww. zadania nie złożono żadnej oferty.

Gorzyce, dnia 09.03.2021 r.                                                                             Wójt Gminy Gorzyce
                                                                                                                       Leszek Surdy