Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok dokonano wyboru następujących ofert:

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Nazwa oferenta

Zadanie nr 1:

Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

1) zapewnienie:

  1. opieki i wychowania,
  2. pomocy w nauce,
  3. zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;

     2) zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.

----------------

----------------

  Zadanie nr 2:

Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:

  • prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w  tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,
  • prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.

 

14 000,00

Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej „WOKÓŁ NAS”

Zadanie nr 3:

Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce.

 ----------------

 ----------------

 Gorzyce, dnia 09.03.2021 r.                                                              Wójt Gminy Gorzyce
                                                                                                           Leszek Surdy