OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce

 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. Poz. 688 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1111 z późn. zm.), uchwały nr XVI/92/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz uchwały nr XVIII/110/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

        

 1. I.Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie ich realizacji.

 

Zadanie nr 1:

Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

 1. zapewnienie:
  1. opieki i wychowania,
  2. pomocy w nauce,
  3. zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;
  4. zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.

Kwota dotacji: 60 000,00 zł

Zadanie nr 2:

Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:

-        prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,

-        prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.

Kwota dotacji: 14 000,00 zł

Zadanie nr 3:

Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce.

Kwota dotacji: 7 000,00 zł

 1. II.Zasady przyznawania dotacji.
 2. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. Poz. 688 z późn. zm.).
 3. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty spełniające wymogi określone w ustawie wymienionej w ust. 1, zwane dalej oferentami.
 4. Zadanie, na które oferent składa ofertę, powinno być zgodne z celami statutowymi oferenta.
 5. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Oferent, który składa oferty na kilka zadań objętych konkursem winien złożyć odrębną ofertę na każde zadanie.
 7. Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonanie wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego zadania. W takim przypadku decyzją Wójta Gminy Gorzyce środki przeznaczone przez Gminę Gorzyce na realizację tego zadania zostaną stosownie podzielone pomiędzy dwóch lub więcej oferentów.
 8. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji poszczególnych zadań publicznych, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku
  do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą.
 9. W przypadkach określonych w ust. 6 i 7 oferent powinien złożyć w wyznaczonym przez Wójta Gminy Gorzyce terminie:

-        zaktualizowany plan i harmonogram działań;

-        zaktualizowany opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego;

-        zaktualizowane dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego;

-        zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

-        ewentualnie zaktualizowane inne punkty oferty, które ulegną zmianie;

lub pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty.

W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie ww. dokumentów oferta podlega odrzuceniu.

 1. Odrzuceniu podlegają oferty, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu, złożone zostały po terminie lub przez oferenta, który nie jest uprawniony.
 2. Dotacja zostanie przyznana temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana.
 3. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany terminu dokonania wyboru ofert bez podania przyczyn.
 4. W sprawie wyboru i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 1. III.Terminy i warunki realizacji zadań.
 1. Termin realizacji zadań publicznych: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
 2. Podmiot składający ofertę winien posiadać odpowiednią kadrę niezbędną do realizacji zadania.
 3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego lub wkładu własnego niefinansowego(osobowego bądź rzeczowego).
 4. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.
 5. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkich uczestników, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 6. Zadanie objęte konkursem pn.: Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, powinno być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1111 z późn. zm.).
 7. Dotacja będzie przekazywana w sposób określony w umowie.
 8. Uznane za kwalifikowane będą koszty związane z realizacją zadania, z tym że:

-     wszystkie koszty administracyjne, związane z opracowaniem i przygotowaniem projektu, zarządzaniem i koordynacją projektu oraz koszty obsługi finansowo-księgowej nie mogą przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania;

-     dopuszczalne jest zwiększenie danej pozycji kosztorysu, jeżeli nie nastąpiło zwiększenie tej pozycji o więcej niż 20%.

 1. IV.Termin składania ofert.
 1. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z nazwą i adresem oferenta oraz nazwą zadania, którego dotyczą, w terminie do dnia 12 luty 2020 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu), w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w Sekretariacie Urzędu Gminy Gorzyce w Gorzycach, ul. Sandomierska 75, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem na kopercie: „Otwarty k.”
 2. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
 1. V.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
 1. Tryb stosowany przy wyborze ofert:
 2. do oferty należy dołączyć:

-        kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

-        aktualny statut organizacji,

-        oświadczenie oferenta poświadczające nie zaleganie z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno–prawnych, ani wobec innych podmiotów,

-        oświadczenie oferenta poświadczające, że oferent nie działa w celu osiągania zysku,

-        oświadczenie oferenta o ubieganiu bądź nie ubieganiu się poza konkursem, o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetowych.

 1. do oferty można dołączyć inne dokumenty umożliwiające dokonanie oceny oferty
  wg kryteriów punktowych zawartych w ust. 2, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, porozumienia o współpracy, umowy partnerskie, itp.;
 2. wyniki przeprowadzonej przez komisję konkursową oceny ofert zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Gorzyce w celu ich akceptacji oraz podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu dotacji.
  1. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
   1. ocena formalna - spełnianie przez ofertę wymogów formalnych wynikających z ogłoszenia o konkursie;
   2. ocena merytoryczna - uzyskanie największej liczby punktów za spełnianie poniższych kryteriów punktowych:
Lp. Nazwa kryterium punktowego Maksymalna liczba punktów
1 ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 25
2 ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 20
3 ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne 20
4 ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego 5
5 ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków 15
6 ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków 15
Liczba punktów ogółem: 100
 1. Termin dokonania wyboru ofert: nie później niż 21 dni od daty wskazanej jako ostatni dzień składania ofert.
 1. VI.Informacja o zadaniach publicznych zrealizowanych w 2019 i 2020 roku.

W roku 2019 Gmina Gorzyce realizowała zadania publiczne tego samego rodzaju, na które udzielono dotacji w wysokości 76 000 złotych.

W roku 2020 Gmina Gorzyce przeznacza 81 000 złotych na zadania wymienione w niniejszym ogłoszeniu.

 1. VII. Informacje dodatkowe.

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gorzycach, pok. Nr 6A, tel. (15) 83 62 075, wew. 27.

Do pobrania:

e-max.it: your social media marketing partner