01 głoszenie herb wojta gminy

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

logotyp21Wójt Gminy Gorzyce ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. D.U. z 2018 poz. 1431).

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Gorzyce poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych.

Zadanie obejmować będzie zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty ( Załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu), przygotowanej zgodnie z zapisami Regulaminu na adres: Urząd Gminy Gorzyce, 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Gorzyce, pokój nr 6a, w terminie do dnia 18.04.2019 r. do godziny 15:30. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna posiadać oznaczenie: „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 4.1 Zapobieganie i Zwalczanie Zagrożeń”.

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce: www.gminagorzyce.pl. Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są pod nr telefonu: (15) 8362 075 wew. 27.

Ogłoszenie_o_naborze

Oferta_realizacji-28-03-2019.doc

Zarządzenie nr 38/19 z dnia 28 marca 2019

Klauzula_informacyjna_RODO.pdf

e-max.it: your social media marketing partner