01 ogłoszenie herb

OGŁOSZENIE

o drugim konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. Poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVIII/367/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie ich realizacji:

 

Nr zadania Nazwa zadania Kwota dotacji (zł)
1 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany. 15 000
2 Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej. 5 500
Razem: 20 500

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. Poz. 450 z późn. zm.).
 1. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty spełniające wymogi określone w ustawie wymienionej w ust. 1, zwane dalej oferentami.
 2. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji poszczególnych zadań publicznych, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą.
 1. Zadanie, na które oferent składa ofertę, powinno być zgodne z jego celami statutowymi oferenta.
 2. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Oferent, który składa oferty na kilka zadań objętych konkursem winien złożyć odrębną ofertę na każde zadanie.
 4. Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonanie wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego zadania. W takim przypadku decyzją Wójta Gminy Gorzyce środki przeznaczone przez Gminę Gorzyce na realizację tego zadania zostaną stosownie podzielone pomiędzy dwóch lub więcej oferentów.
 1. W przypadkach określonych w ust. 6 i 7 oferent powinien złożyć w wyznaczonym przez Wójta Gminy Gorzyce terminie:

-        zaktualizowany harmonogram;

-        zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

-        zaktualizowany opis poszczególnych działań

lub pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty.

W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie ww. dokumentów oferta podlega odrzuceniu.

 1. Odrzuceniu podlegają oferty, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu, złożone zostały po terminie lub przez oferenta, który nie jest uprawniony.
 2. Dotacja zostanie przyznana temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana.
 3. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.
 4. W sprawie wyboru i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

III. Terminy i warunki realizacji zadań:

 

 1. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
 2. Podmiot składający ofert winien posiadać odpowiednią kadrę niezbędną do realizacji zadania.
 3. Udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może stanowić więcej niż 80% jego wartości.
 4. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w formie innych środków finansowych lub wkładu osobowego bądź wkładu rzeczowego.
 5. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.
 6. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkich uczestników, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 7. Dotacja będzie przekazywana w sposób określony w umowie.
 8. Uznane za kwalifikowane będą koszty związane z realizacją zadania, z tym że:

-     wszystkie koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania;

-     dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, o ile nie nastąpi zwiększenie danego kosztu o więcej niż 20%.

 

IV. Termin składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z nazwą i adresem oferenta oraz nazwą zadania, którego dotyczą, w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu), w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w Sekretariacie Urzędu Gminy Gorzyce w Gorzycach, ul. Sandomierska 75, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem na kopercie: „Drugi konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.”
 2. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty:

 1. Tryb stosowany przy wyborze ofert:
 1. oferenci zainteresowani realizacją zadania publicznego składają ofertę wraz z załącznikami;
 2. oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 3. do oferty należy dołączyć:

-     kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

-     aktualny statut organizacji,

-     oświadczenie oferenta poświadczające nie zaleganie z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,

-     oświadczenie oferenta poświadczające, że oferent nie działa w celu osiągania zysku,

-     oświadczenie oferenta o ubieganiu bądź nie ubieganiu się poza konkursem, o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetowych;

 1. do oferty można dołączyć inne dokumenty umożliwiające dokonanie oceny oferty wg kryteriów punktowych zawartych w ust. 2, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, dotychczasowe osiągnięcia i wyniki sportowe, porozumienia o współpracy, umowy partnerskie, itp.;
 2. oferty będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Gorzyce zarządzeniem.
 3. wyniki przeprowadzonej przez komisję konkursową oceny ofert zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Gorzyce w celu ich akceptacji oraz podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu dotacji.
 1. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
 1. ocena formalna - spełnianie przez ofertę wymogów formalnych wynikających z ogłoszenia o konkursie;
 2. ocena merytoryczna - uzyskanie największej liczby punktów za spełnianie poniższych kryteriów punktowych:
Lp. Nazwa kryterium punktowego Maksymalna liczba punktów
1 ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 25
2 ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 20
3 ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne 20
4 ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego 5
5 ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków 15
6 ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków 15
Liczba punktów ogółem 100
 1. Termin dokonania wyboru ofert: nie później niż 21 dni od daty wskazanej jako ostatni dzień składania ofert.

VI. Informacja o zadaniach publicznych realizowanych w 2018 i 2019 roku:

W roku 2018 Gmina Gorzyce realizowała zadania publiczne tego samego rodzaju, na które udzielono dotacji w wysokości 341 500 złotych.

W roku 2019 Gmina Gorzyce planuje przeznaczyć 394 500 złotych na zadania z zakresu kultury fizycznej.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gorzycach, pok. Nr  6A, tel. (15) 83 62 075, wew. 27.

 

0001000200030004 

 

Ogłoszenie o drugim konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej.pdf

 

Załączniki:

 1. /wzór_oferty_zadania_publicznego
 2. OŚWIADCZENIE_NR_1.doc
 3. OŚWIADCZENIE_NR_2.doc
 4. OŚWIADCZENIE_NR_3.doc
e-max.it: your social media marketing partner