01 ogłoszenie herb OGŁOSZENIE o unieważnieniu w części konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. Poz. 450  z późn. zm.) unieważnia się w części konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Unieważnia się część konkursu dotyczącą zadań:

  • Zadanie nr 5:

Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany.

  • Zadanie nr 10:

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej.

UZASADNIENIE

Konkurs w części dotyczącej zadania nr 5 oraz zadania nr 10 podlega unieważnieniu ze względu na fakt, iż w wyznaczonym terminie tj. do dnia 21 lutego 2019 r. do godziny 15:30 na ww. zadania nie złożono żadnej oferty.

KONKUR 2

e-max.it: your social media marketing partner