OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok dokonano wyboru następujących ofert:

Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Nazwa oferenta

Zadanie nr 1:

Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

  1. zapewnienie:
    1. opieki i wychowania,
    2. pomocy w nauce,
    3. zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;
  2. 2)zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.
55 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży

„Sami dla Siebie” w Gorzycach

Zadanie nr 2:

Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub org. imprez o tej tematyce.

Nie wpłynęła żadna oferta

Zadanie nr 3:

Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:

-        prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,

-        prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.

14 000,00 zł

Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej „WOKÓŁ NAS”

 

 

ogloszenie wynikow konkursu ofert profilaktyka 1

 

e-max.it: your social media marketing partner