OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok dokonano wyboru następujących ofert:

Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Nazwa oferenta

Zadanie nr 1:

Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

  1. zapewnienie:
    1. opieka i wychowanie
    2. pomocy w nauce,
    3. zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;
  2. zorganizowanie imprez upominkowych z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.

 

53 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży

 „Sami dla Siebie” w Gorzycach

Zadanie nr 2:

Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

-         pomoc w nauce dla dzieci z rodzin zagrożonych nadużywaniem alkoholu,

-         imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne organizowane we współpracy z Gminnym

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury;

  Nie wpłynęła żadna oferta

Zadanie nr 3:

Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub org. imprez o tej tematyce.

 

  Nie wpłynęła żadna oferta

Zadanie nr 4:

Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:

-         prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach (co najmniej raz w tygodniu), w tym: dyżury psychologa (co najmniej raz w tygodniu) i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,

-         prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.

12 000,00 zł

Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej „WOKÓŁ NAS”

Zadanie nr 5:

Prowadzenie na terenie Gminy Gorzyce pozalekcyjnych zajęć sportowych w zakresie lekkiej atletyki wraz z organizacją zawodów sportowych.

  W części dotyczącej zadania nr 5 konkurs odwołano.

Gorzyce, dnia 14.03.2018 r.

 

Ogłoszenie_wyników_otwartego_konkursu_ofert.pdf

e-max.it: your social media marketing partner