OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gorzyce z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/301/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia  Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

 1. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie  jego realizacji.

 

 1. Zadanie przewidziane do realizacji to zadanie z zakresu pomocy społecznej:

 

 

„Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych kobiet

z terenu Gminy Gorzyce”.

 1. Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu Gminy Gorzyce w wysokości  95 000,00 zł.
 1. Zasady przyznawania dotacji.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. Poz. 1817 z późn. zm.).
 2. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty spełniające wymogi określone w ustawie wymienionej w ust. 1, zwane dalej oferentami.
 3. Zadanie, na które oferent składa ofertę, powinno być zgodne z celami statutowymi oferenta.
 4. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonanie wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego zadania. W takim przypadku  decyzją Wójta Gminy Gorzyce środki przeznaczone przez Gminę Gorzyce na realizację tego zadania zostaną stosownie podzielone pomiędzy dwóch lub więcej oferentów.
 6. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji w/w zadania publicznego, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą.
 7. W przypadkach określonych w ust. 5 i 6 oferent powinien złożyć:

-        zaktualizowany harmonogram,

-        zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

-        zaktualizowany opis poszczególnych działań

lub pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty.

 1. Odrzuceniu podlegają oferty, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu,  złożone zostały po terminie lub przez oferenta, który nie jest uprawniony.
 2. Dotacja zostanie przyznana temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana.
 3. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.
 4. W sprawie wyboru i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 1. Terminy i warunki realizacji zadania.
 1. Termin realizacji  zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.
 2. Podmiot składający ofertę winien posiadać odpowiednią kadrę i bazę niezbędną do realizacji zadania.
 3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w formie innych środków finansowych lub wkładu osobowego bądź wkładu rzeczowego.
 4. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.
 5. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkich uczestników, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 6. Zadanie powinno być realizowane przy spełnieniu następujących wymogów:
 7. utrzymanie w schronisku w stałej gotowości co najmniej 10 miejsc;
 8. udzielenie schronienia bezdomnym kobietom kierowanym do schroniska przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, poprzez zapewnienie:

-      miejsc noclegowych,

-      gorących posiłków,

-      miejsc do złożenia na czas pobytu w schronisku rzeczy osobistych,

-      możliwość korzystania z łazienki z ciepłą i zimną wodą oraz wc,

-      podstawowych  środków higieny osobistej oraz leków,

-      odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach schroniska,

-      możliwości uprania bielizny i odzieży,

- opieki, doradztwa i pomocy personelu schroniska w zakresie spraw związanych z pobytem w schronisku oraz prowadzenie ewidencji pobytu.

 1. Dotacja będzie przekazywana w sposób określony w umowie.
 2. Uznane za kwalifikowane będą koszty związane z realizacją zadania, z tym że:

-     wszystkie koszty administracyjne poniesione z udzielonej dotacji, związane z opracowaniem i przygotowaniem projektu, zarządzaniem i koordynacją projektu oraz koszty obsługi finansowo-księgowej nie mogą przekroczyć 20% wartości dotacji;

-     dopuszczalne jest zwiększenie lub zmniejszenie danej pozycji kosztorysu, jeżeli nie nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie tej pozycji o więcej niż 20%.

 

 1. Termin składania ofert.
 1. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z nazwą i adresem oferenta oraz nazwą zadania, którego dotyczą, w terminie do dnia 12 luty 2018 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu), w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w Sekretariacie Urzędu Gminy Gorzyce w Gorzycach, ul. Sandomierska 75, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gorzyce z zakresu pomocy społecznej.”
 2. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
 1. Tryb stosowany przy wyborze ofert:
 2. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
 3. do oferty należy dołączyć:

-        kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

-        statut organizacji,

-        oświadczenie oferenta poświadczające nie zaleganie z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno–prawnych, ani wobec innych podmiotów,

-        oświadczenie oferenta poświadczające, że oferent nie działa w celu osiągania zysku,

-        oświadczenie oferenta o ubieganiu  bądź nie ubieganiu się poza konkursem, o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetowych.

 1. do oferty można dołączyć inne dokumenty umożliwiające dokonanie oceny oferty
  wg kryteriów punktowych zawartych w ust. 2, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, porozumienia o współpracy, umowy partnerskie, itp.;
 1. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
Lp. Nazwa kryterium punktowego Maksymalna liczba punktów
1 ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 25
2 ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 20
3 ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne oferenta 20
4 ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego 5
5 ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków 15
6 ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków 15
 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji wynosi 30, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez ofertę to 100.
 2. Termin dokonania wyboru ofert: nie później niż 21 dni od daty wskazanej jako ostatni dzień składania ofert.
 1. Informacja o zadaniach publicznych zrealizowanych w 2017 i 2018 roku.

W roku 2017 Gmina Gorzyce realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju, na które udzielono dotacji w wysokości 95 000,00 złotych.

W roku 2018 Gmina Gorzyce przeznacza 95 000,00 złotych na zadanie wymienione w niniejszym ogłoszeniu.

VIII. Informacje dodatkowe.

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gorzycach, pok. Nr 6A, tel. (15) 83 62 075, wew. 27.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej.pdf
 2. OŚWIADCZENIE NR 1.doc
 3. OŚWIADCZENIE NR 2.doc
 4. OŚWIADCZENIE NR 3.doc
 5. WZÓR OFERTY.RTF
e-max.it: your social media marketing partner