OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce

 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1817 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. Poz. 697 z późn. zm.), uchwały Nr XLV/301/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia  Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rokoraz uchwały nr XLVIII/309/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce:

       

 1. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie  ich realizacji.

Zadanie nr 1:

Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

 1. zapewnienie:
  1. pomocy w nauce,
  2. zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;
  3. zorganizowanie imprez upominkowych z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.

Kwota dotacji: 53 000 zł.

Zadanie nr 2:

Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

-        pomoc w nauce dla dzieci z rodzin zagrożonych nadużywaniem alkoholu,

-        imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne organizowane we współpracy z Gminnym

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury;

Kwota dotacji: 10 000 zł.

Zadanie nr 3:

Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub org. imprez o tej tematyce.

Kwota dotacji: 7 000 zł.

Zadanie nr 4:

Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:

-        prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach (co najmniej raz w tygodniu), w tym: dyżury psychologa (co najmniej raz w tygodniu) i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,

-        prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.

Kwota dotacji: 12 000 zł.

Zadanie nr 5:

Prowadzenie na terenie Gminy Gorzyce pozalekcyjnych zajęć sportowych w zakresie lekkiej atletyki wraz z organizacją zawodów sportowych.

Kwota dotacji: 6 000 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1817 z późn.zm.).
 2. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty spełniające wymogi określone w ustawie wymienionej w ust. 1, zwane dalej oferentami.
 3. Zadanie, na które oferent składa ofertę, powinno być zgodne z celami statutowymi oferenta.
 4. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Oferent, który składa oferty na kilka zadań objętych konkursem winien złożyć odrębną ofertę na każde zadanie.
 6. Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonanie wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego zadania. W takim przypadku  decyzją Wójta Gminy Gorzyce środki przeznaczone przez Gminę Gorzyce na realizację tego zadania zostaną stosownie podzielone pomiędzy dwóch lub więcej oferentów.
 7. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji poszczególnych zadań publicznych, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku
  do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą.
 8. W przypadkach określonych w ust. 6 i 7 oferent powinien złożyć:

-        zaktualizowany harmonogram;

-        zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

-        zaktualizowany opis poszczególnych działań

lub pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty.

 1. Odrzuceniu podlegają oferty, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu,  złożone zostały po terminie lub przez oferenta, który nie jest uprawniony.
 2. Dotacja zostanie przyznana temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana.
 3. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.
 4. W sprawie wyboru i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 1. Terminy i warunki realizacji zadań.
 1. Termin realizacji  zadań: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
 2. Podmiot składający ofert winien posiadać odpowiednią kadrę niezbędną do realizacji zadania.
 3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w formie innych środków finansowych lubwkładu osobowego bądź wkładu rzeczowego.
 4. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.
 5. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkich uczestników, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 6. Zadanie objęte konkursem pn.: Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, powinno być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. Poz. 697 z późn. zm.).
 7. Dotacja będzie przekazywana w sposób określony w umowie.
 8. Uznane za kwalifikowane będą koszty związane z realizacją zadania, z tym że:

-     wszystkie koszty administracyjne poniesione z udzielonej dotacji, związane z opracowaniem i przygotowaniem projektu, zarządzaniem i koordynacją projektu oraz koszty obsługi finansowo-księgowej nie mogą przekroczyć 20% wartości dotacji;

-     dopuszczalne jest zwiększenie lub zmniejszenie danej pozycji kosztorysu, jeżeli nie nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie tej pozycji o więcej niż 20%.

 

 1. Termin składania ofert.
 1. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z nazwą i adresem oferenta oraz nazwą zadania, którego dotyczą, w terminie do dnia 12 luty 2018 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu), w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w Sekretariacie Urzędu Gminy Gorzyce w Gorzycach, ul. Sandomierska 75, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.”
 2. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
 1. Tryb stosowany przy wyborze ofert:
 2. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
 3. do oferty należy dołączyć:

-        kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

-        statut organizacji,

-        oświadczenie oferenta poświadczające nie zaleganie z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno–prawnych, ani wobec innych podmiotów,

-        oświadczenie oferenta poświadczające, że oferent nie działa w celu osiągania zysku,

-        oświadczenie oferenta o ubieganiu  bądź nie ubieganiu się poza konkursem, o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetowych.

 1. do oferty można dołączyć inne dokumenty umożliwiające dokonanie oceny oferty
  wg kryteriów punktowych zawartych w ust. 2, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, porozumienia o współpracy, umowy partnerskie, itp.;
  1. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
Lp. Nazwa kryterium punktowego Maksymalna liczba punktów
1 ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 25
2 ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 20
3 ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne 20
4 ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego 5
5 ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków 15
6 ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków 15
 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji wynosi 30, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez ofertę to 100.
 2. Termin dokonania wyboru ofert: nie później niż 21 dni od daty wskazanej jako ostatni dzień składania ofert.
 1. Informacja o zadaniach publicznych zrealizowanych w 2017 i 2018 roku.

W roku 2017 Gmina Gorzyce realizowała zadania publiczne tego samego rodzaju, na które udzielono dotacji w wysokości 96 000 złotych.

W roku 2018 Gmina Gorzyce przeznacza 88 000 złotych na zadania wymienione w niniejszym ogłoszeniu.

 1.  Informacje dodatkowe.

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gorzycach, pok. Nr 6A, tel. (15) 83 62 075, wew. 27.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert z zakresu GPPiRPA.pdf
 2. OŚWIADCZENIE NR 1.doc
 3. OŚWIADCZENIE NR 2.doc
 4. OŚWIADCZENIE NR 3.doc
 5. WZÓR OFERTY.RTF
e-max.it: your social media marketing partner