Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

 

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce

 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1817 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. Poz. 697 z późn. zm.), uchwały Nr XLV/301/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia  Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rokoraz uchwały nr XLVIII/309/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce:

       

 1. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie  ich realizacji.

Zadanie nr 1:

Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

 1. zapewnienie:
  1. pomocy w nauce,
  2. zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;
  3. zorganizowanie imprez upominkowych z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.

Kwota dotacji: 53 000 zł.

Zadanie nr 2:

Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

-        pomoc w nauce dla dzieci z rodzin zagrożonych nadużywaniem alkoholu,

-        imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne organizowane we współpracy z Gminnym

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury;

Kwota dotacji: 10 000 zł.

Zadanie nr 3:

Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub org. imprez o tej tematyce.

Kwota dotacji: 7 000 zł.

Zadanie nr 4:

Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:

-        prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach (co najmniej raz w tygodniu), w tym: dyżury psychologa (co najmniej raz w tygodniu) i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,

-        prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.

Kwota dotacji: 12 000 zł.

Zadanie nr 5:

Prowadzenie na terenie Gminy Gorzyce pozalekcyjnych zajęć sportowych w zakresie lekkiej atletyki wraz z organizacją zawodów sportowych.

Kwota dotacji: 6 000 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1817 z późn.zm.).
 2. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty spełniające wymogi określone w ustawie wymienionej w ust. 1, zwane dalej oferentami.
 3. Zadanie, na które oferent składa ofertę, powinno być zgodne z celami statutowymi oferenta.
 4. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Oferent, który składa oferty na kilka zadań objętych konkursem winien złożyć odrębną ofertę na każde zadanie.
 6. Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonanie wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego zadania. W takim przypadku  decyzją Wójta Gminy Gorzyce środki przeznaczone przez Gminę Gorzyce na realizację tego zadania zostaną stosownie podzielone pomiędzy dwóch lub więcej oferentów.
 7. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji poszczególnych zadań publicznych, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku
  do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą.
 8. W przypadkach określonych w ust. 6 i 7 oferent powinien złożyć:

-        zaktualizowany harmonogram;

-        zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

-        zaktualizowany opis poszczególnych działań

lub pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty.

 1. Odrzuceniu podlegają oferty, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu,  złożone zostały po terminie lub przez oferenta, który nie jest uprawniony.
 2. Dotacja zostanie przyznana temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana.
 3. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.
 4. W sprawie wyboru i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 1. Terminy i warunki realizacji zadań.
 1. Termin realizacji  zadań: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
 2. Podmiot składający ofert winien posiadać odpowiednią kadrę niezbędną do realizacji zadania.
 3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w formie innych środków finansowych lubwkładu osobowego bądź wkładu rzeczowego.
 4. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.
 5. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkich uczestników, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 6. Zadanie objęte konkursem pn.: Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, powinno być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. Poz. 697 z późn. zm.).
 7. Dotacja będzie przekazywana w sposób określony w umowie.
 8. Uznane za kwalifikowane będą koszty związane z realizacją zadania, z tym że:

-     wszystkie koszty administracyjne poniesione z udzielonej dotacji, związane z opracowaniem i przygotowaniem projektu, zarządzaniem i koordynacją projektu oraz koszty obsługi finansowo-księgowej nie mogą przekroczyć 20% wartości dotacji;

-     dopuszczalne jest zwiększenie lub zmniejszenie danej pozycji kosztorysu, jeżeli nie nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie tej pozycji o więcej niż 20%.

 

 1. Termin składania ofert.
 1. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z nazwą i adresem oferenta oraz nazwą zadania, którego dotyczą, w terminie do dnia 12 luty 2018 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu), w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w Sekretariacie Urzędu Gminy Gorzyce w Gorzycach, ul. Sandomierska 75, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.”
 2. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
 1. Tryb stosowany przy wyborze ofert:
 2. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
 3. do oferty należy dołączyć:

-        kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

-        statut organizacji,

-        oświadczenie oferenta poświadczające nie zaleganie z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno–prawnych, ani wobec innych podmiotów,

-        oświadczenie oferenta poświadczające, że oferent nie działa w celu osiągania zysku,

-        oświadczenie oferenta o ubieganiu  bądź nie ubieganiu się poza konkursem, o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetowych.

 1. do oferty można dołączyć inne dokumenty umożliwiające dokonanie oceny oferty
  wg kryteriów punktowych zawartych w ust. 2, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, porozumienia o współpracy, umowy partnerskie, itp.;
  1. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
Lp. Nazwa kryterium punktowego Maksymalna liczba punktów
1 ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 25
2 ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 20
3 ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne 20
4 ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego 5
5 ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków 15
6 ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków 15
 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji wynosi 30, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez ofertę to 100.
 2. Termin dokonania wyboru ofert: nie później niż 21 dni od daty wskazanej jako ostatni dzień składania ofert.
 1. Informacja o zadaniach publicznych zrealizowanych w 2017 i 2018 roku.

W roku 2017 Gmina Gorzyce realizowała zadania publiczne tego samego rodzaju, na które udzielono dotacji w wysokości 96 000 złotych.

W roku 2018 Gmina Gorzyce przeznacza 88 000 złotych na zadania wymienione w niniejszym ogłoszeniu.

 1.  Informacje dodatkowe.

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gorzycach, pok. Nr 6A, tel. (15) 83 62 075, wew. 27.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert z zakresu GPPiRPA.pdf
 2. OŚWIADCZENIE NR 1.doc
 3. OŚWIADCZENIE NR 2.doc
 4. OŚWIADCZENIE NR 3.doc
 5. WZÓR OFERTY.RTF

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Maj 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.