Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok dokonano wyboru następujących ofert:

Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Nazwa oferenta

Zadanie nr 1 pn. Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

  1. zapewnienie:
    1. opieki i wychowania,
    2. pomocy w nauce,
    3. zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;
  2. zorganizowanie imprez upominkowych z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.

53 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży

 „Sami dla Siebie” w Gorzycach

Zadanie nr 2 pn. „Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

-        pomoc w nauce dla dzieci z rodzin zagrożonych nadużywaniem alkoholu lub narkomanią,

-        imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne organizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury;

-        współpraca z drużynami harcerskimi w zakresie organizowania imprez profilaktycznych.”

13 000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Jana Pawła II
w Gorzycach

Zadanie nr 3 pn. „Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub org. imprez o tej tematyce.” 7 000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Jana Pawła II
w Gorzycach

Zadanie nr 4 pn. „Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:

-        prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach (co najmniej raz w tygodniu), w tym: dyżury psychologa (co najmniej raz w tygodniu) i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej, udzielanie pomocy prawnej, dyżury członków GKRPA,

-        prowadzenie zajęć i szkoleń z zakresu profilaktyki w Klubach Abstynenta;

-        prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.”

12 000,00 zł

Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej „WOKÓŁ NAS”

Zadanie nr 5 pn. „Prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym w Trześni”

Nie wybrano żadnej oferty

Zadanie nr 6: „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki wraz z organizacją zawodów sportowych.”

6 000,00 zł Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT” Gorzyce

Gorzyce, dnia 1.03.2017 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofet (pdf)

e-max.it: your social media marketing partner