01 głoszenie herb wojta gminyOGŁOSZENIE o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z nazwą i adresem oferenta oraz nazwą zadania, którego dotyczą, w terminie do dnia 9 luty 2017 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu), w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w Sekretariacie Urzędu Gminy Gorzyce w Gorzycach, ul. Sandomierska 75, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu.

UWAGA:W dniu 3 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300).  W związku z powyższym OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYCH DRUKACH!

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 2. WZÓR OFERTY
 3. OŚWIADCZENIE NR 1
 4. OŚWIADCZENIE NR 2
 5. OŚWIADCZENIE NR 3
e-max.it: your social media marketing partner