ogloszeniewojt obrysOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

 

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok dokonano wyboru następujących ofert:

 

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Nazwa oferenta

Zadanie nr 1 pn. „Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

-        pomoc w nauce dla dzieci z rodzin zagrożonych nadużywaniem alkoholu lub narkomanią

-        imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne organizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury,

-        współpraca z drużynami harcerskimi w zakresie organizowania imprez profilaktycznych

13.000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Jana Pawła II
w Gorzycach

Zadanie nr 2 pn. „Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub org. imprez o tej tematyce.”

7.000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Jana Pawła II
w Gorzycach

Zadanie nr 3 pn. „Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy w ramach klubów abstynenckich, w tym:

-        prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach (co najmniej raz w tygodniu), w tym: dyżury psychologa (co najmniej raz w tygodniu) i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej, udzielanie pomocy prawnej, dyżury członków GKRPA,

-        prowadzenie zajęć i szkoleń z zakresu profilaktyki w Klubach Abstynenta,

-        utworzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.”

12.000,00 zł

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 1
w Gorzycach

Zadanie nr 4 pn. „Prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym w Trześni oraz prowadzenie kawiarenki internetowej.”

5.000,00 zł

Stowarzyszenie   Przyjaciół Wsi Trześń

Zadanie nr 5 pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.”

6.000,00 zł

Gorzycki Klub Sportowy „STAL”

 

Gorzyce, dnia 15.05.2015 r.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

e-max.it: your social media marketing partner