Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

hgg1OGŁOSZENIE
o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Gorzyce
Nr LIV/320/14 z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podejmowanego na rzecz mieszkańców Gminy Gorzyce, w tym: edukacji zdrowotnej, zagospodarowania czasu wolnego oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym.

Rozdział 1
RODZAJ ZADANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE JEGO REALIZACJI:

Lp.

Nazwa zadania

Kwota dotacji (zł)

1

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany.

2 000

Razem:

2 000


Rozdział 2
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. Poz. 1118 z późn. zm.).
2. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty spełniające wymogi określone w ustawie
wymienionej w ust. 1, zwane dalej oferentami.
3. Zadanie, na które oferent składa ofertę powinno być zgodne z jego celami statutowymi.
4. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zadania.
6. Odrzuceniu podlegają oferty, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu, złożone zostały po terminie lub przez oferenta, który nie jest uprawniony.
7. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota sfinansowania zadania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego sfinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku
do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent powinien dokonać korekty oferty lub wycofać swoją ofertę.
8. Dotacja zostanie przyznana temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana.
9. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.
10. W sprawie wyboru i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.


Rozdział 3
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ:

1. Zadanie należy realizować w terminie: od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015r.
2. Podmiot składający ofertę winien posiadać odpowiednią kadrę i bazę niezbędną do jego realizacji.
3. Dotacja nie może być jedynym źródłem finansowania projektu. Wysokość dotacji może stanowić do 80% wartości zadania.
4. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent ubiegający się o dotację dokona stosownej korekty kosztorysu zadania w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową.
6. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkich uczestników, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
7. Uznane za kwalifikowane będą koszty związane z realizacją zadania, z tym że:
1) wszystkie koszty administracyjne związane z opracowaniem i przygotowaniem oferty, zarządzaniem i koordynacją zadania wraz z kosztami obsługi finansowo – księgowej nie mogą przekroczyć 20% wartości zadania;
2) dopuszczalne jest przenoszenie środków w zakresie +/- 20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu.
8. Dotacja będzie przekazana w jednej transzy w sposób określony w umowie.


Rozdział 4
TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopisaną nazwą zadania, w terminie do dnia 20 lutego 2015 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu), w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami, w Sekretariacie Urzędu Gminy Gorzyce w Gorzycach, ul. Sandomierska 75, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu.
2. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
3. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta.

Rozdział 5
TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY:

1. Tryb stosowany przy wyborze ofert:
1) oferenci zainteresowani realizacją zadania składają ofertę wraz z załącznikami;
2) oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta;
3) oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25);
4) do oferty należy dołączyć:

- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

  • - statut organizacji,
  • - oświadczenie oferenta poświadczające nie zaleganie z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,
  • - oświadczenie oferenta poświadczające, że oferent nie działa w celu osiągania zysku,
  • - oświadczenie oferenta o ubieganiu bądź nie ubieganiu się poza konkursem, o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetowych;

5) do oferty można dołączyć inne dokumenty umożliwiające dokonanie oceny oferty wg kryteriów punktowych zawartych w ust. 2, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, dotychczasowe osiągnięcia i wyniki sportowe, itp.;
6) oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem przez Wójta Gminy Gorzyce.
2. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1) ocena formalna - spełnianie przez oferenta i ofertę wymogów formalnych wynikających z ogłoszenia o konkursie;
2) ocena merytoryczna - uzyskanie największej liczby punktów za spełnianie poniższych kryteriów punktowych:

Lp.

Nazwa kryterium punktowego

Maksymalna liczba punktów

1

ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta

25

2

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oferenta

20

3

ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne oferenta

20

4

ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

10

5

ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

10

6

ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

15


3. Termin dokonania wyboru ofert: 14 dni od terminu składania ofert.


Rozdział 6

INFORMACJA O ZADANIACH PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH W 2014 i 2015 ROKU:

W roku 2014 Gmina Gorzyce realizowała zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, na które udzielono dotacji w wysokości 258 500 złotych.
W roku 2015 Gmina Gorzyce planuje przeznaczyć 272 000 złotych na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Rozdział 7
INFORMACJE DODATKOWE:

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Piłsudskiego 30 w Gorzycach – tel. 15 83 62 686 oraz w Urzędzie Gminy w Gorzycach – p. 17, tel. (15) 83 62 075.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Maj 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.