herbggOGŁOSZENIE

o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr LIV/320/14 z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia  Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz mieszkańców Gminy Gorzyce, w tym: edukacji zdrowotnej, zagospodarowania czasu wolnego oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym.

Rozdział 1

RODZAJE ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE ICH REALIZACJI:

Nr zadania

Nazwa zadania

Kwota dotacji (zł)

1

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiedlu Gorzyce.

129 500

2

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Gorzyce.

17 500

3

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki.

28 500

4

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń.

20 000

5

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy.

38 500

6

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gorzycach.

9 500

7

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej.

6 500

8

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych

7 500

9

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trześni.

6 500

10

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez szkolenie
i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej
w Sokolnikach

3 000

11

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci
i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki w Gorzycach

3 000

Razem:

270 000

Rozdział 2

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. Poz. 1118 z późn. zm.).

2. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty spełniające wymogi określone w ustawie wymienionej w ust. 1, zwane dalej oferentami.

3. Zadanie, na które oferent składa ofertę, powinno być zgodne z jego celami statutowymi.

4.  Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5.  Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Oferent, który składa oferty na kilka zadań objętych konkursem winien złożyć odrębną ofertę na każde zadanie.

6.  Odrzuceniu podlegają oferty, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu, złożone zostały po terminie lub przez oferenta, który nie jest uprawniony.

7.  W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota sfinansowania zadania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego sfinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent powinien dokonać korekty oferty lub wycofać swoją ofertę.

8.  Dotacja zostanie przyznana temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana.

9.  Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

10. W sprawie wyboru i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Rozdział 3

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ:

1.   Zadanie należy realizować w terminie: od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015r.

2.    Podmiot składający ofertę winien posiadać odpowiednią kadrę i bazę niezbędną do jego realizacji.

3.    Dotacja nie może być jedynym źródłem finansowania projektu. Wysokość dotacji może stanowić do 80% wartości zadania.

4.    Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.

5.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent ubiegający się o dotację dokona stosownej korekty kosztorysu zadania w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową.

6.     Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkich uczestników, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

7.     Dotacja będzie przekazywana w transzach w sposób określony w umowie.

8.     Uznane za kwalifikowane będą koszty związane z realizacją zadania, z tym że:

1)     wszystkie koszty administracyjne związane z opracowaniem i przygotowaniem oferty, zarządzaniem i koordynacją zadania wraz z kosztami obsługi finansowo – księgowej nie mogą przekroczyć 20% wartości zadania;

2)     dopuszczalne jest przenoszenie środków w zakresie +/- 20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu.

Rozdział 4

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopisaną nazwą zadania, którego dotyczą, w terminie do dnia 20 lutego 2015 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu), w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami, w Sekretariacie Urzędu Gminy Gorzyce w Gorzycach, ul. Sandomierska 75, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu.

2.   Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

3.   Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę lub osoby  upoważnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta.

Rozdział 5

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY:

1.   Tryb stosowany przy wyborze ofert:

1)     oferenci zainteresowani realizacją zadania składają ofertę wraz z załącznikami;

2)     oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta;

3)            oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25);

4)   do oferty należy dołączyć:

-             kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

-             statut organizacji,

-             oświadczenie oferenta poświadczające nie zaleganie z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,

-             oświadczenie oferenta poświadczające, że oferent nie działa w celu osiągania zysku,

-             oświadczenie oferenta o ubieganiu  bądź nie ubieganiu się poza konkursem, o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetowych;

5)     do oferty można dołączyć inne dokumenty umożliwiające dokonanie oceny oferty wg kryteriów punktowych zawartych w ust. 2, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, dotychczasowe osiągnięcia i wyniki sportowe, itp.;

6)    oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem przez Wójta Gminy Gorzyce.

2.    Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1)      ocena formalna - spełnianie przez oferenta i ofertę wymogów formalnych wynikających z ogłoszenia o konkursie;

2)      ocena merytoryczna - uzyskanie największej liczby punktów za spełnianie poniższych kryteriów punktowych:

Lp.

Nazwa kryterium punktowego

Maksymalna liczba punktów

1

ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta

25

2

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oferenta

20

3

ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne oferenta

20

4

ocena planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

10

5

ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

10

6

ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

15

3.            Termin dokonania wyboru ofert: 14 dni od terminu składania ofert.

Rozdział 6

INFORMACJA O ZADANIACH PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH W 2014 i 2015 ROKU:

W roku 2014 Gmina Gorzyce realizowała zadania publiczne tego samego rodzaju na które udzielono dotacji w wysokości 259 500 złotych.

W roku 2015 Gmina Gorzyce planuje przeznaczyć 272 000 złotych na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Rozdział 7

INFORMACJE DODATKOWE:

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Piłsudskiego 30 w Gorzycach –  tel. 15 8362686 oraz w Urzędzie Gminy w Gorzycach

– p. 17, tel. (15) 83 62 075.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

e-max.it: your social media marketing partner