Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

herbggOGŁOSZENIE o konkursie  ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1118 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. Poz. 135 z późn. zm.),

uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr LIV/320/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok oraz uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIV/321/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok zmienionej uchwałą Rady Gminy Gorzyce Nr IV/17/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza konkurs na zadania:
I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie ich realizacji.
1) zapewnienie:
a)opieki i wychowania,
b) pomocy w nauce,
c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;
2) prowadzenie w Gorzycach pracowni „Wioska Internetowa” z programem terapeutycznym.
3) zorganizowanie imprez upominkowych z okazji Św. Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.
II. Zasady przyznawania dotacji.
Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1118 z późn. zm.), zwane dalej oferentami.
Zadanie powinno być zgodne z celami statutowymi oferenta.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Oferta powinna obejmować całość zadania.
Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonanie wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego zadania. W takim przypadku środki przeznaczone przez Gminę Gorzyce na realizację tego zadania zostaną stosownie podzielone pomiędzy dwóch lub więcej oferentów.
Dopuszcza się, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyznanie wybranemu oferentowi niższej kwoty dotacji jeżeli możliwość taka wynika z treści zadania, tzn. wyodrębnione są tzw. „podzadania” wraz z odpowiadającymi im kwotami.
W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota sfinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego sfinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą.
Odrzuceniu podlegają oferty, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu, są złożone po terminie lub złożone przez oferenta, który nie jest uprawniony.
Dotacja zostanie przyznana temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana.
W przypadkach określonych w ust. 5, 6 i 7 oferent powinien złożyć zaktualizowany kosztorys wydatków lub wycofać swoją ofertę.
III. Terminy i warunki realizacji zadań.
Termin realizacji zadań: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.
Zadania powinny być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
Zadanie objęte konkursem pn.: Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, powinno być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.).
Uznane za kwalifikowane będą koszty związane z realizacją zadania, z tym że:
1) wszystkie koszty administracyjne związane z opracowaniem i przygotowaniem projektu, zarządzaniem i koordynacją projektu oraz koszty obsługi finansowo- księgowej nie mogą przekroczyć 20% wartości zadania;
2) dopuszczalne jest zwiększenie lub zmniejszenie danej pozycji kosztorysu w zakresie 20% - z zastrzeżeniem, że kwoty określone w zadaniach jako minimalne nie mogą być zmniejszane.
IV. Termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w terminie do 18 lutego 2015 r. do godz. 15.00(decyduje data i godzina wpływu), w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Gorzycach, ul. Sandomierska 75, pok. Nr 4, w godzinach pracy Urzędu, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.”
Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę lub osoby upoważnione
do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1. Tryb stosowany przy wyborze ofert:
1) oferenci zainteresowani realizacją zadania składają ofertę wraz z załącznikami;
2) oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta;
3) oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
4) do oferty dołączyć należy kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji oraz statut;
5) do oferty można dołączyć inne dokumenty umożliwiające dokonanie oceny oferty
wg kryteriów punktowych zawartych w ust. 2, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, porozumienia o współpracy, umowy partnerskie, itp.;
6) oferent, który składa oferty na kilka zadań objętych konkursem winien złożyć odrębną ofertę na każde zadanie;
7)oferty zostaną ocenione (rozpatrzone) przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem przez Wójta Gminy Gorzyce.
2. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1) ocena formalna - spełnianie przez oferenta i ofertę wymogów formalnych wynikających z ogłoszenia o konkursie;
2) ocena merytoryczna - uzyskanie największej liczby punktów za spełnianie poniższych kryteriów punktowych:

 

Lp.

Nazwa kryterium punktowego

Maksymalna liczba punktów

1

ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta

15

2

ocena kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

20

3

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób realizujących zadanie

15

4

ocena finansowego i pozafinansowego wkładu własnego oferenta, w tym ocena wkładu rzeczowego i osobowego (praca wolontariuszy i praca społeczna)

10

5

ocena realizacji zadań w latach poprzednich (doświadczenie w realizacji zadań)

5

6

ocena współpracy środowiskowej (np. partnerska) w zakresie planowanej realizacji zadań

15

7

ocena planowanej liczby uczestników i harmonogramu realizacji zajęć

20

3. Termin dokonania wyboru ofert: 14 dni od terminu składania ofert.

VI. Informacja o zadaniach publicznych zrealizowanych w 2014 i 2015 roku.

W roku 2014 Gmina Gorzyce realizowała zadania publiczne tego samego rodzaju na które udzielono dotacji w wysokości 47 000 złotych.

W roku 2015 Gmina Gorzyce przeznacza 53 000 złotych na zadania wymienione w niniejszym ogłoszeniu.

VII. Informacje dodatkowe.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gorzycach, pok. Nr 17 i 13., tel. (15) 83 62 075.

Załączniki:

Ogłoszenie

Wzór oferty

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Maj 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.