herb4

 

OGŁOSZENIE

Zakaz wrzucania popiołu do pojemników z odpadami zmieszanymi

 

W związku z zanieczyszczaniem zmieszanych odpadów komunalnych odpadami popiołu, Wójt Gminy Gorzyce przypomina, że zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce zakazuje się wrzucania popiołu do pojemników na odpady zmieszane.

Właściciele nieruchomości, którzy wytwarzają popiół proszeni są o selektywne zbieranie odpadów ww. frakcji i przekazywanie ich na bieżąco do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzycach,
ul. Wrzawska 9 bądź oddawanie w terminach ustalonych z firmą odbierającą odpady. Nowe terminy odbioru popiołu zostaną udostępnione w najbliższym terminie.

W związku z powyższym, każdy Zainteresowany otrzyma worek z przeznaczeniem na gromadzenie popiołu. Worki można odebrać u Sołtysów danej miejscowości.

W sytuacji gdy pracownicy firmy odbierającej odpady stwierdzą obecność popiołu w odpadach zmieszanych, fakt ten będzie przesłanką do uznania, ze właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, co skutkuje naliczeniem opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Proszę Mieszkańców o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli Sp. z o. o. wprowadził do cennika opłat za odbiór odpadów komunalnych nową pozycję: odpady zmieszane zanieczyszczone popiołem. Opłata ta wynosi 1500 zł netto/tonę, podczas gdy same odpady zmieszane to kwota 490 zł netto/tonę. Nie możemy więc dopuścić do sytuacji, żeby opłata za odpady zmieszane zanieczyszczone popiołem, podwyższyła nam koszty zagospodarowania śmieci. Tym bardziej, że cena za sam popiół to kwota 250 zł netto/tonę. Dlatego wszyscy mieszkańcy, którzy wytwarzają popiół, proszeni są o jego selektywną zbiórkę. Popiół będzie odbierany przez firmę odrębnie, aby zapobiec wzrostom cen za zagospodarowanie odpadów.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzyce w pokoju nr 6 lub pod numerem telefonu 15 836 20-75 wew. 22

Wójt Gminy Gorzyce