OBWIESZCZENIE

Gmin Partnerskich:

Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce

Informuje

 

zgodnie z zapisami art. 39 ust.1 pkt.1, art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. z 2017r. poz.1405 z poźn.zm.)
o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 Aktualizacja 2018wraz z Prognozą odziaływania na środowisko.

Wszystkich zainteresowanych sprawą informuję, że w terminie 21 dni, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.:

od dnia 21.08.2018 r. – do dnia 11.09.2018 r.

można zapoznać się z założeniami do ww. opracowania w miejscach właściwych dla obszaru danej gminy tj.: w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, sektor A, sala 1, stanowisko 5 w godz.: wtorek od 7:30 do 16:30, w pozostałe dni od 7:30 do 15:30; pok. 302 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowskiej 3w godz. od 7:30 do 15:30; pok. 3 Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Okulickiego 1 w godz.od 7:30 do 15:30; pok. 6a Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75,w godz. od 7:30 do 15:30.

oraz wnieść uwagi i wnioski dotyczące ww. projektu dokumentu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adresy - Prezydent Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg; Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba; Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski; Wójt Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adresy e-mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn. zm.).

Organami właściwymi do rozpatrywania uwag i wniosków są: Prezydent Miasta Tarnobrzega; Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,Wójt Gminy Gorzyce.

Jednocześnie informuję, że uwagi i wnioski złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę, za datę wpływu uważa się datę stempla pocztowego.

- Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc

- Umieszczono na stronach internetowych Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl Nowej Dęby www.nowadeba.pl, Baranowa Sandomierskiego www.baranowsandomierski.pl, Gorzyc www.gminagorzyce.pl

- Zamieszczono w „Echu Dnia”

-    a/a

 W załaczniku skan obwieszczenia OBWIESZCZENIE_/OBWIESZCZENIE_GMIN_PARTNERSKICH_Strategia_ZIT_TOF_Aktualizacja_2018_21.08.pdf

e-max.it: your social media marketing partner