Zaproszenie na spotkanie konsultacyjno-doradcze

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza przedstawicielu
Urzędów Gmin oraz organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjno-doradcze związane z realizacją Projektu grantowego „W sieci bez barier” w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji.


Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów szkoleniowych:
1. „Rodzic w Internecie”. 2. „Mój biznes w sieci”. 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”.
4. „Działam w sieciach społecznościowych”. 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.
6. „Rolnik w sieci”. 7. „Kultura w sieci”.

Grantobiorcą realizującym mikroprojekt może być gmina działająca samodzielnie lub
w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Grantobiorca może wnioskować o grant
w wysokości od 15 000 do 150 000 zł.
Wydatki na sprzęt nie mogą przekroczyć 40% kwoty grantu.

WAŻNE: Grantobiorca nie wnosi wkładu własnego do mikroprojektu.

Realizacja Projektu wpisuje się w Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2017/2018 związanej z bezpieczeństwem w Internecie oraz odpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznych.

Realizacja projektu jest zaplanowana od 1.07.2018 do 30.04.2019 r.

Miejsce spotkania: Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 16.07.2018 r.
o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Gorzycach, ul. Pańska 1