01 głoszenie herb wojta gminyWójt Gminy Gorzyce, działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.”

 

Przedmiot konsultacjami:

Projekt uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.”

Forma konsultacji: zgłaszanie pisemnych uwag przez organizacje w odpowiedzi na zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorzyce komunikat o prowadzonych konsultacjach i projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:     18.01.2016 r.

Termin zakończenia konsultacji:     25.01.2016 r.

 

OGŁSZENIE WÓJTA GMINY GORZYCE