buminwestycjiRadni gminy Gorzyce uchwalili 64 milionowy budżet na 2018 rok. Prawie 20 milionów złotych gmina przeznaczy na inwestycje.

- To będzie rok inwestycyjny. Przez ostatnie 3 lata ciężko pracowaliśmy, aby uzyskać odpowiednie pozwolenia, dokumentację techniczną a także przygotować się pod dedykowane dofinansowania. Teraz nadchodzi rok realizacji kluczowych dla gminy inwestycji - wyjaśnia wójt Leszek Surdy.

Już ruszył przetarg na budowę drogi do strefy ekonomicznej. Na ten cel gmina przeznaczyła około 3,8 mln zł. Na początku stycznia zostanie ogłoszony również przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce – ul. Pączek Gorzycki oraz miejscowości Wrzawy.

W tym roku, gmina będzie przebudowywała oczyszczalnię ścieków w Gorzycach. Inwestycja ma na celu zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków oraz podniesie jakość oczyszczanych odpadów.

W planach jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków. Realizacja zadania pozwoli na znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej niezbędnych dla funkcjonowania obu obiektów, co w konsekwencji pozwoli uniknąć ewentualnych podwyżek kosztów dostawy wody i odbioru ścieków.

Powstanie również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. Funkcjonowanie punktu pozwoli na odbieranie m.in. odpadów wielkogabarytowych poza terminami wyznaczonymi przez firmę odbierającą odpady.

W planach inwestycyjnych 2018 roku jest także budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy zalewie w Gorzycach. Planowany zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku, budowę 3 nowych obiektów rekreacyjnych oraz budowę chodników oraz placów zabaw.

W 2018 roku zmienią się centra miejscowości. Zostanie dokończony 3 ostatni etap budowy placu centralnego w Trześni, a w Motyczu Poduchownym zaplanowano budowę centrum turystyczno-rekreacyjnego.

W tym roku ruszy również realizacja projektu obejmującego wykonanie blisko 200 instalacji odnawialnych źródeł energii (ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła i pieców).

Gmina w swoich planach ma także dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy a także poprawę istniejącej infrastruktury drogowej i chodników. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano również przygotowanie dokumentacji technicznej na m.in. przebudowę ul. Szkolnej, Krasickiego, Zakole, ul. Szkolnej i ul. Zastawie w Sokolnikach.

W 2018 roku na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano prawie 2 mln zł, kultura fizyczna to wydatek około 1 mln zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska będzie kosztowała 12 mln zł, kwota obejmuje utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz m.in. budowę sieci sanitarnej.

Na pomoc społeczną, świadczenia wychowawcze i rodzinne, wydatki na rzecz rodzin zastępczych, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych gmina w 2018 roku przeznaczy ponad 15 mln zł. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, będzie kosztowała prawie pół miliona złotych, zaś utrzymanie placówek oświatowych będzie kosztowało gminę ponad 20 mln zł. 

e-max.it: your social media marketing partner