Gmina Gorzyce

Województwo: podkarpackie

Powiat: tarnobrzeski ziemski

Gmina Gorzyce położona jest w widłach Wisły i Sanu, w obrębie północnej części Podkarpacia w mezoregionie geograficznym Równiny Tarnobrzeskiej. Jest to teren równinny słabo zróżnicowany pod względem morfologicznym. Mniejsze jednostki geograficzno – morfologiczne to Płaskowyż Tarnobrzeski w południowo – zachodniej części gminy – teren płaski porozcinany rozległymi nieckowatymi dolinami oraz szerokie sterasowane doliny rzek Wisły i Sanu. Przez gminę przepływają wpadające do Wisły: Trześniówka i Łęg.

 

Gmina Gorzyce posiada korzystne warunki przyrodnicze do rozwoju rolnictwa:

- zdecydowaną przewagę terenów równinnych,
- dużą powierzchnię użytków rolnych,

- znaczne powierzchnie dobrej jakości gleb,
- stabilną pogodę oraz klimat w którym można uprawiać większość roślin uprawnych,
- długi okres wegetacyjny 210 – 220 dni.

Jednak położenie gminy w widłach rzeki Wisły i Sanu stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. Przez teren gminy przepływają dwie mniejsze rzeki: Trześniówka i Łęg. Obecność 4 rzek na terenie gminy przyczyniła się do powstania różnego rodzaju gleb. W pobliżu rzek powstały mady rzeczne, występują one w: trójkącie Sanu i Wisły na terenie wsi Wrzawy, Gorzyce w trójkącie Łęgu i Wisły oraz na terenie wsi Trześń. Gleby te posiadają dobrą zawartość próchnicy i są zasobne w łatwo dostępne dla roślin składniki pokarmowe: fosfor, azot i wapń. Pod względem przydatności rolniczej gleby te zaliczane są do kompleksu pszenno - buraczanego. Na glebach tych udają się rośliny o dużych wymaganiach glebowych: buraki cukrowe, pszenica, rośliny motylkowe, rzepak, mak, warzywa. Odczyn mad jest najczęściej obojętny lub lekko zasadowy.

Najsłabsze gleby występują na terenie wsi Furmany i Sokolniki. Są to gleby bielicowe wytworzone z piasków gliniastych i glin – mało zasobne w próchnicę. Są to zazwyczaj suche lub zbyt przesuszone oraz przepuszczalne dla wody i z tego powodu ich przydatność rolnicza jest mała. Są one najczęściej kwaśne, lecz ze względu na małe właściwości chłonne wapnowania należy stosować ostrożnie. Uprawia się na nich rośliny mniej wymagające: żyto, ziemniaki, owies, łubin.
Gmina Gorzyce obsługiwana jest generalnie komunikacją drogową. Elementami składowymi systemu są:
droga krajowa Nr 77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Leżajsk – Tryńcza – Jarosław. –Radymno – Przemyśl,
droga wojewódzka Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego Antoniów – Gorzyce (przeprawa promowa),
drogi powiatowe:

- Nr 1089 R Sadowie – Goczałkowice – Wrzawy,
- Nr 1090 R Trześń – Grębów,
- Nr 1092 R Trześń – Furmany,
- Nr 1094 R Furmany – Żupawa – Stale,
- Nr 1093 R Tarnobrzeg – Sobów – Furmany – st. kolejowa Grębów,
- Nr 1011 R Kawęczyn – Pasternik – Skowierzyn,
- Nr 1017 R Zaleszany – Zabrnie,
- Nr 1091 R Sokolniki – Orliska,

Struktura przestrzenna gminy Gorzyce charakteryzuje się w miarę skoncentrowaną zabudową wiejską (jednorodzinną i zagrodową) w miejscowościach Trześń, Wrzawy, Furmany, Sokolniki i centralnie położonymi Gorzycami z dominującymi elementami zabudowy przemysłowej (Federal - Mogul) i wielorodzinnej.
Sieć osadnicza połączona jest systemem komunikacji drogowej. Komunikacja kolejowa nie odgrywa istotnej roli w funkcjonowaniu gminy.
Obszar środkowy i południowo – środkowy gminy zagospodarowany jest rolniczo, natomiast w części południowej gminy zalegają kompleksy leśne Nadleśnictwa Rozwadów.
Bilans terenów o różnym stopniu użytkowania przedstawia się następująco:
17,0% - tereny zainwestowane, przekształcone antropogenicznie,
69,0% - tereny gospodarki rolnej,
14,0% - tereny leśne i wód powierzchniowych.

Nasza gmina graniczy z gminami: Tarnobrzeg, Sandomierz, Dwikozy, Radomyśl, Zaleszany i Grębów.
W skład gminy wchodzą miejscowości: Gorzyce, Wrzawy, Motycze Poduchowne, Furmany, Sokolniki, Orliska Sokolnickie, Trześń i Zalesie Gorzyckie.

e-max.it: your social media marketing partner