logotyp21

 

 

 

Informujemy, że od dnia 2.07.2018 r. rozpoczną się prace montażowe paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Gorzyce .

Podwykonawcą montażu paneli, których producentem jest firma ML System S.A. dla obszaru naszej Gminy została firma:

COGITO ENERGY Dariusz Ciochoń,

33-150 Wola Rzędzińska 320B,

NIP: 8731110931,

REGON: 850508690

 

W ramach podpisanej umowy podwykonawca montażu paneli fotowoltaicznych zobowiązany jest do następujących czynności:

 1. montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,
 2. montaż inwerterów,
 3. wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej energii do wymogów pracy z siecią PGE Dystrybucja S.A.,
 4. połączenie instalacji z uziomem (jeżeli istnieje),
 5. wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych i przepięciowych instalacji,
 6. dokonanie przez Wykonawcę wszelkich, wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych instalacji fotowoltaicznych,
 7. instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,
 8. uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów (przywrócenie do stanu pierwotnego),
 9. inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna),
 10. serwis uszkodzonych instalacji,
 11. reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

Wykonawca zadania tj. firma ML System S.A. przekazuje podwykonawcy w ramach wiążącej strony umowy materiały i urządzenie niezbędne do realizacji ww. zadania tj.

 1. Konstrukcję do montażu modułów z elementami mocującymi,
 2. Moduły fotowoltaiczne bez okablowania
 3. Inwertery fotowoltaiczne.

Wykonawcy przed montażem instalacji OZE mają obowiązek poinformować Państwa o dokładnym terminie montażu co najmniej 2 dni przed wejściem na budynek.

Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do montażu urządzeń na danej nieruchomości jest podpisanie przez mieszkańców aneksu do umowy oraz dokonanie wpłaty określonej w aneksie.

O kolejności montażu decydować będzie kolejność wpłat zgodnie z zapisami w aneksie do umowy.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa 3. Czysta Energia, Działanie  3.1. Rozwój OZE pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” .

Referat Rozwoju i Promocji

28.06.2018 r.

e-max.it: your social media marketing partner