logotyp18

 

KOLEJNY ETAP OZE - INWENTARYZACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ WYKONAWCÓW

Informujemy, iż od 11.06.2018 r. planuje się przeprowadzić inwentaryzację każdej nieruchomości pod kątem wymagań technicznych i sprzętowych u Mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w projekcie dot. montażu instalacji z Odnawialnych Źródeł Energii, w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych.

Ocenę będą przeprowadzać przedstawiciele Wykonawcy zadania, tj. firmy ML System + Sp. z o.o.

Ponadto przypominamy również, że trwa inwentaryzacja u Mieszkańców, którzy zadeklarowali montaż powietrznych pomp ciepła.

Inwentaryzację przeprowadzają przedstawiciele firmy Levada sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Lucjana Rydla 57/2.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy Gorzyce nr tel. (15) 8362 075 wew.27

Podsumujmy więc wszystkie informacje związane z projektem.

Najkorzystniejszą ofertę na montaż powietrznych pomp ciepła i kotłów na biomasę (pellet) złożyła krakowska firma LEVADA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rydla 57/2. Firma od 2011 roku zajmuje się szeroko rozumianą energią odnawialną: pompami ciepła, kolektorami słonecznymi, fotowoltaiką oraz wymianą systemu ogrzewania na proekologiczne.

W ramach zawartych umów, Firma LEVADA Sp. z o.o zobowiązana jest do dostawy i montażu powietrznych pomp ciepła w budynkach prywatnych, w tym:

-        dostawa i montaż powietrznych pomp ciepła o mocy 5,3 kW, dla potrzeb gospodarstw domowych, pompy ciepła dedykowane są do pracy z dolnym źródłem w postaci powietrza atmosferycznego wyłącznie zewnętrznego,

-        dostawa i montaż kanałów powietrznych,

-        podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

-        dostawa i montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

-        instalacja układu sterującego,

-        wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

-        napełnienie instalacji,

-        uruchomienie instalacji,

-        instruktaż użytkowników potwierdzony protokołem co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c.w.u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim i ich przekazaniem użytkownikom,

-        uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem;

-        przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,

-        serwis uszkodzonych instalacji,

-        reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie        

Wykonawca na zainstalowane pompy ciepła udziela 5 lat gwarancji od chwili końcowego odbioru instalacji. Ponadto, Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do wykonywania, przez okres gwarancji, okresowych przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich instalacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wartość instalacji po przetargu na dostawę i montaż instalacji przedstawia się następująco:

Rodzaj instalacji

Cena brutto

Wkład mieszkańca:

(30%  kwalifikowanych kosztów netto +VAT 8% + koszty niekwalifikowane + nadzór inwestorski)

Powietrzna pompa ciepła o mocy 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min. 200l

12 068,87

6 170,29

Powietrzna pompa ciepła o mocy 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min. 300l

12 751,06

6 152,29

 

Jak już pisaliśmy wcześniej, najkorzystniejszą ofertę na montaż instalacji fotowoltaicznych złożyło konsorcjum firm ML System S.A i ML System + Sp. z o.o, z którą umowa została podpisana 22 marca br.

W ramach podpisanej umowy Wykonawca montażu paneli fotowoltaicznych zobowiązany jest do następujących czynności:

-        montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,

-        montaż inwerterów,

-        wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej energii do wymogów pracy z siecią PGE Dystrybucja S.A.,

-        połączenie instalacji z uziomem (jeżeli istnieje),

-        wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych i przepięciowych instalacji,

-        przygotowanie wniosków o przyłączenie mikroinstalacji w dniu odbioru instalacji z załącznikami do sieci PGE Dystrybucja S.A.,

-        dokonanie przez Wykonawcę wszelkich, wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych instalacji fotowoltaicznych,

-        instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,

-        sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej użytkownikom,

-        uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów (przywrócenie do stanu pierwotnego),

-        przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,

-        serwis uszkodzonych instalacji,

-        reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

Wykonawca na zainstalowane instalacje udziela 7 lat gwarancji od chwili końcowego odbioru instalacji. Wykonawca w ramach umowy zobowiązał się do wykonywania, przez okres gwarancji, okresowych przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich instalacji fotowoltaicznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wyłoniona została również firma powołana do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania dotyczącego dostawy i montażu instalacji z odnawialnych źródeł energii na terenie gmin objętych projektem, w tym Gminy Gorzyce.

 

W drodze przetargu została wyłoniona firma BICO Group Tomasz Przybylski z siedzibą w Warszawie przy ul. Staniewicka 1 lok.2. Zadaniem zespołu inspektora nadzoru będzie kontrola zgodności realizacji prac z zapisami umów z Wykonawcami montażu instalacji. 

Koszt usługi Inspektora Nadzoru dla instalacji wykonywanych na terenie naszej gminy wynosi 24.703,81 zł.

Referat Rozwoju i Promocji

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner