informacja herbInformacja na temat programu „CZYSTE POWIETRZE”

 logotyp minst środowiska

W związku z ogłoszonym przez rząd Programem Krajowym "Czyste powietrze", który skierowany jest do osób indywidualnych i obejmuje zakresem rzeczowym kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych, Wójt Gminy Gorzyce podjął decyzję o rezygnacji z udziału w projekcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Gorzyce”polegającym na wymianie pieców centralnego ogrzewania dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa Jakości Powietrza.

Jednocześnie informujemy, że w ramach realizacji tego programu planowane jest przeprowadzenie przez Ministerstwo Środowiska kampanii informacyjnej, której celem jest wyjaśnienie mieszkańcom, jak można uzyskać środki z programu „Czyste powietrze”. Spotkania mają być realizowane od połowy sierpnia do połowy października 2018 r.

Dodatkowo Bank Ochrony Środowiska uruchomił specjalną EKOlinię, gdzie można uzyskać informację na temat warunków i możliwości skorzystania z programu oraz pożyczki – (22) 5 433 433. Infolinia czynna codziennie od poniedziałku do piątku od 7:45 do 21:00.

Więcej informacji na stronach:

-        Ministerstwa Środowiska (https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/103-mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polsce/),

-        Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/aktualnoci-mainmenu-110/767-porozumienie-na-rzecz-poprawy-jakosci-powietrza-program-czyste-powietrze),

-        Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/),

-        Banku Ochrony Środowiska (https://www.bosbank.pl/).

Poniżej przedstawiamy informacje dostępne na temat Programu Czyste Powietrze:

Za pogarszającą się jakość powietrza w polskich miastach odpowiada głownie spalanie odpadów i słabej jakości opału oraz używanie przestarzałych instalacji piecowych. Ministerstwo Środowiska postanowiło podjąć walkę ze smogiem, w wyniku czego powstał rządowy program „Czyste powietrze”. Jego celem jest ochrona powietrza i poprawa jego jakości. W związku z czym na termomodernizację oraz finansowanie źródeł ciepła przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów).

Program „Czyste powietrze”. MŚ wyda na walkę ze smogiem ponad 100 mld zł

 • PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” - DLA KOGO DOFINANSOWANIE

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk. Aby móc zrealizować jego założenia, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) oraz Bankiem Ochrony Środowiska.  

Rządowy program, w przypadku już istniejących domów jednorodzinnych, przewiduje głownie finansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne bądź pompy ciepła. Dodatkowo, aby poprawić efektywność energetyczną budynków, przewidziane jest dofinansowanie na termoizolację budynków jednorodzinnych.

Zakres przedsięwzięcia może również obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Natomiast osoby, które dopiero budują domy, mogą liczyć na dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła.

 • WYSOKOŚĆ DOTACJI W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE"

Program „Czyste powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2028 r. Jego budżet opiewa na 103 mld zł – 63,3 mld zł w formie dotacji oraz 39,7 mld zł w formie pożyczek zwrotnych.

Wysokość przyznanej dotacji będzie jednak zależała od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Osoby zainteresowane mogą liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, których minimalna wartość wynosi 7 tys. zł. Przy czym na 90 proc. finansowania mogą liczyć gospodarstwa o najniższych dochodach osiąganych na jednego członka rodziny, tj. do 600 zł miesięcznie. Natomiast przy dochodach powyżej 1600 zł/os. dotacja wyniesie 32 proc. Pozostały koszt inwestycji będzie można sfinansować w ramach pożyczki bądź ze środków własnych. Osoby, które skorzystają z pożyczki, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Udzielane będą na okres do 15 lat z oprocentowaniem WIBOR 3M + 70 pkt bazowych nie mniej niż 2 proc. w skali roku (obecnie wynosi 2,4 proc.)

Program "Czyste powietrze" - wysokość dotacji w zależności od progu dochodowego
Kwota miesięcznego dochodu netto/os. Wysokość dotacji (% kosztów kwalifikowanych) Pożyczka
Uzupełnienie do wartości dotacji Pozostałe koszty kwalifikowane
do 600 zł do 90% do 10% do 100%
600-800 zł do 80% do 20% do 100%
801-1000 zł do 70% do 30% do 100%
1001-1200 zł do 60% do 40% do 100%
1201-1400 zł do 50% do 50% do 100%
1401-1600 zł do 40% do 60% do 100%
powyżej 1600 zł do 32% do 68% do 100%
Źródło: Bankier.pl, na podstawie WFOŚ w Gdańsku

Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wynoszą 53 tys. zł. Przy czym dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

 • KTO I KIEDY MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Ponadto dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już istniejące, jak i nowo budowane. Ministerstwo Środowiska przewiduje, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów jednorodzinnych.

Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do programu oraz poszerzyć ich wiedzę na jego temat, resort przygotował szkolenia dotyczące „Czystego powietrza”, które będą prowadzone w gminach. Dodatkowo Bank Ochrony Środowiska uruchomił specjalną EKOlinię, gdzie można uzyskać informacje na temat warunków i możliwości skorzystania z programu oraz pożyczki.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach programu „Czyste powietrze” będą mogły składać wnioski prawdopodobnie od września br. w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska. Natomiast informacja o naborze wraz ze wzorami wniosków pojawi się na stronie NFOŚiGW.

 • WYMAGANA DOKUMENTACJA

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” należy złożyć:

 • dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej,
 • kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy,
 • pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego (jeśli dotyczy),
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlająca stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,
 • branżową dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta/ audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna - jeśli zostały wykonane,
 • oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.

Natomiast do wypłaty dofinansowania należy dodatkowo dostarczyć:

 • protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia,
 • dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, wykaz umów z wykonawcami (jeśli zostały zawarte),
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia,
 • dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie dowodów księgowych (dokument dołącza się w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek beneficjenta).

Osoby zainteresowane finansowaniem inwestycji w ramach programu muszą mieć na uwadze, że NFOŚiGW/WFOŚiGW dokonują kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne w okresie trwałości. Dlatego wymagany okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia.

 • DODATKOWE DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZENIA SMOGU

Oprócz dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” rząd planuje dodatkowe zachęty, które będą sprzyjać aktywizacji społeczeństwa w podejmowaniu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od 2019 r. (czyli w rozliczeniu od 2020 r.) wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 proc. odliczone od dochodu.

Ulga będzie rozkładana na okres 3 lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53 000 zł. W celu realizacji założenia zostanie określona specyfikacja kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika, które będą mogły być objęte ulgą. Przy czym ulga podatkowa będzie adresowana wyłącznie do osób, które wcześniej nie korzystały z żadnych form pomocy państwa w rozwiązywaniu problemów zwianych z termomodernizacją.

Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla głównych pozycji termomodernizacji w programie wynoszą:

- ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2;

- wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł za m2,

- instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 10.000 zł za zestaw;

- pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30.000 zł za zestaw;

- kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin do 20.000 zł za zestaw.

e-max.it: your social media marketing partner