OZE baner

UWAGA!

DOFINANSOWANIA DO ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDEŁ ENERGII CIEPLNEJ.

W związku z planowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, naborami wniosków do poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 związanymi z wymianą pieców, kotłów na paliwa stałe na: gazowe kotły c.o. – kondensacyjne, oraz automatyczne kotły c.o. – opalane biomasą i na ekogroszek, Gmina Gorzyce zorganizuje nabór chętnych mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Gorzyce”. Projekt skierowany jest do osób, fizycznych. Zgodnie z założeniami naboru wniosków mieszkańcy Gminy Gorzyce będą mogli uzyskać dotację do wymiany źródeł  ciepła w wysokości do 85% wydatków kwalifikowanych.

Nabór osób odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów, które zostaną przygotowane na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

Wszelkie dokumenty rekrutacyjne dotyczące naboru zamieszczane będą na stronie http://www.gminagorzyce.pl, w aktualnościach oraz w zakładce DOFINANSOWANIE  NA WYMIANĘ PIECA.

Beneficjent (gmina) będzie zobowiązany do egzekwowania od odbiorców końcowych (osób/podmiotów posiadających tytuł prawny do budynku lub lokalu w budynku), likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego urządzenia grzewczego.

Typy projektów realizowany w formie „projektów parasolowych”.

I. Budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU).

Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”

II. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:

- demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła, - instalację kotła gazowego (również na gaz płynny LPG) lub kotła na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, według normy PN EN 303-5:2012,

- niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej.

III. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła47 (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:

- demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,

-instalację kotła na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, według normy PN EN 303-5:2012,

 - niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU.

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.

Ważne:

Instalowane nowe urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Zasady te odpowiadają wymogom dla klasy 5 normy produktowej PN-EN 303-5:2012 Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.

Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”.

„Projekt parasolowy” – w tego typu projekcie beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wymianę kotłów i instalacji CO, CWU i gazowej, z których korzystać będą osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do lokalu w budynku. Beneficjent zobowiązany jest do wybrania ostatecznych odbiorców wsparcia w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze, z uwzględnieniem przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. Beneficjentem (wnioskodawcą) „projektu parasolowego” mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pozostałe podmioty wymienione w pkt. 11 SZOOP mogą być partnerami projektu. Pomoc udzielana przez beneficjenta na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia będzie udzielana w formie pomocy de minimis.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

Projekty muszą wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującego na terenie gminy, pozytywnie zaopiniowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie lub przygotowanego w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła – realizacja projektów możliwa jest wyłącznie na obszarach gmin ,na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 (24h).

 W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła - wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na kotły spalające biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, według normy PN EN 303-5:2012 lub wykorzystujące paliwa gazowe, pod warunkiem:

- braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej,

- zwiększenia efektywności energetycznej,

- zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza - wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa.

W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła – koszty kwalifikowalne prac, innych niż związanych z zakupem i montażem kotłów, mogą stanowić nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu. Ograniczenie to dotyczy np. przebudowy wewnętrznej instalacji CO, wymiany grzejników, zaworów termostatycznych, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania instalacji zasilanej nowym źródłem ciepła.

Źródło:

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 z 27 marca 2018 r.

(Załącznik do Uchwały Nr 413/8619/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

z dnia 27 marca 2018 r.)

Referat Rozwoju i Promocji

e-max.it: your social media marketing partner