Wysokość świadczenia dobry stary wynosi jednorazowo 300 zł i jest to świadczenie nieuzależnione od kryterium dochodowego.

Komu przysługuje:

Świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym,rodzinom zastępczymosobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się:
a) do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;


b) do ukończenia 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;


c) w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;


d) w przypadku ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, 24. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia;


e) w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start - nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Terminy składania wniosków:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września

Świadczenie dobry start nie przysługuje:


- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;


- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, może otrzymać informację o przyznaniu świadczenia osobiście.

Do pobrania:

  1. WNIOSEK_DOBRY_START.pdf
  2. WNIOSEK_DOBRY_START załącznik.pdf

 

e-max.it: your social media marketing partner