Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

II SPOTKANIE ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY

II SPOTKANIE ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 w trybie online.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce przeznaczonych do dzierżawy.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA o wydaniu decyzji znak: N-VIII.747.2.2.2021 z dnia 09.02.2022 r.

XLV SESJA RADY GMINY GORZYCE

XLV SESJA RADY GMINY GORZYCE

Zawiadamia się, że 25 lutego 2022 r. o godz. 14.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Gorzyce.

STAŻE ZAWODOWE DLA BEZROBOTNYCH

STAŻE ZAWODOWE DLA BEZROBOTNYCH

14.02.2022 r. ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z Fundacją  im. Józefa Becka rozpoczyna I TURĘ rekrutacji do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

WEBINARUM - DOTACJE NA USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP

WEBINARUM - DOTACJE NA USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zaprasza na bezpłatne webinarium „Dotacje na usługi rozwojowe dla MŚP”.

DELEGACJA W ZESPOLE SZKÓŁ W GORZYCACH

DELEGACJA W ZESPOLE SZKÓŁ W GORZYCACH

W Zespole Szkół w Gorzycach gościła z wizytą studyjną delegacja władz oświatowych stołecznego miasta Warszawy wraz z dyrektorami najlepszych szkół technicznych tego miasta.

WALENTYNKI W GORZYCACH

WALENTYNKI W GORZYCACH

Walentynkowa gra terenowa, fotograficzny kącik oraz specjalne menu dla zakochanych to tylko część atrakcji przygotowywanych w ramach „Walentynek w Gorzycach”.

  • II SPOTKANIE ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY

  • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

  • OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO

  • XLV SESJA RADY GMINY GORZYCE

  • STAŻE ZAWODOWE DLA BEZROBOTNYCH

  • WEBINARUM - DOTACJE NA USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP

  • DELEGACJA W ZESPOLE SZKÓŁ W GORZYCACH

  • WALENTYNKI W GORZYCACH

W tym roku przypadła 120. rocznica urodzin Józefa Wicińskiego, rodem z Wrzaw. Należał do pokolenia, któremu przyszło wziąć udział w zmaganiach I wojny światowej a następnie wykuwać orężem granice Rzeczypospolitej i budować od podstaw jej zręby na gruzach trzech zaborczych monarchii. Prezentacja jego krótkiej biografii przypada w kolejną rocznicę wrześniowych zmagań narodu polskiego z niemieckim i rosyjskim najazdem w 1939 r.

Urodził się 2 lutego 1892 r., w chłopskiej ro­dzinie Andrzeja i Marii. Po ukończeniu szkoły ludowej we Wrzawach, podjął naukę w c.k. Gimnazjum w Dębicy, później uczęsz­czał do c.k. Gimnazjum w Prze­myślu, oraz w Krakowie-Podgórzu, gdzie zdał maturę. Podczas lat gimna­zjalnych był członkiem tajnych organiza­cji niepodległościowych, jak Zwią­zek Walki Czynnej w Przemyślu. .

W tym okresie utrzymywał się z korepetycji, m.in. w majątku hr. Potockich w Krzeszowicach pod Krakowem. Po maturze stu­diował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończył 4 semestry. W latach dwudziestych ukończył także Szkolę Nauk Politycznych przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

24 marca 1916 r. został powołany do c.k. armii i skierowany do szkoły oficer­skiej w Opawie a później w Chełmie. W rok później, 20 marca 1917 r. był już na froncie nad Stochodem, jako dowódca plutonu w 7. kompanii polowej 17. Pułku Strzelców. W styczniu 1918 roku otrzymał skierowa­nie na kurs początkowy ka­rabinów maszynowych przy 17. Pułku Strzelców w Krakowie, który kontynuował na­stęp­nie od marca w Trebinje w Herce­gowinie. Po kilkumiesięcznym urlopie (maj-li­piec 1918) dla konty­nu­owania studiów na UJ, ponownie wrócił na li­nię w stopniu podporucz­nika jako d-ca plutonu w 7-ej kompanii polowej 17. Pułku Strzelców w Bi­leca w Her­cegowinie.

Po powrocie do kraju 20 listopada 1918 r. wstąpił do Wojska Pol­skiego, otrzy­mując funkcję oficera werbunko­wego i adiutanta Do­wództwa Powiatu w Tarno­brzegu. W czerwcu 1919 r. otrzymał przy­dział, w charakterze refe­renta personal­nego do DOK Wołyń w Kowlu. W styczniu 1920 r. został skierowany do Dowództwa Obozu Jeńców Nr II w Wadowicach. W lutym 1921 r. awan­so­wano go do stopnia po­rucznika.

W latach 1922-24 pracował w Oddziale V Sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu V w Kra­ko­wie. Ukończył kurs oficerski w Szkole Podchorą­żych w War­szawie. W sierpniu 1924 r. stał się oficerem 20. Pułku Piechoty „Ziemi Kra­kow­skiej” DOK V, z równocze­snym odkomenderowaniem do Bata­lionu Szkolnego, począt­kowo w charakterze instruktora i dowódcy plutonu a na­stępnie adiutanta.

W latach 1929-32 pełnił różne funkcje w Szkole Podchorążych Re­zerwy Piechoty Nr 5, będąc m.in. d-cą plutonu, kompanii karabinów ma­szy­nowych i adiutantem. Od 1932 do1933 był dowódcą plutonu 6. kompanii 20. Pułku Piechoty, skąd odkomenderowano go na stanowisko Ko­mendanta Po­wiatowego Przyspo­sobienia Wojskowego Kraków – Miasto i Komendy Okręgowej Związku Strze­leckiego. Powierzone obo­wiązki pełnił do wybu­chu wojny.

W marcu 1937 r. otrzymał awans na kapitana korpusu admi­ni­stracyjnego, jako oficer 20. Pułku Piechoty w Krakowie. W lutym 1939 roku zo­stał powołany przez gen. dyw. Antoniego Szyllinga do Dowództwa Armii ,,Kraków”. Jako oficer sztabu został komendantem kwatery głównej Ar­mii ,,Kraków” w ra­mach Oddziału IV Dowództwa tejże armii. Brał udział w pracach sztabo­wych i przygotowaniach aż do wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 r. Przeszedł szlak bojowy Armii ,,Kraków" jako oficer sztabowy do kapitulacji po ostat­nim boju w kotle pod Toma­szowem Lubelskim, gdzie połączone od­działy Armii ,,Kraków” gen. A. Szyllinga i Armii ,,Lublin” gen. T. Pi­skora prowadziły ciężkie walki z Niemcami w nocy 19-20 września, oraz przez cały następny dzień. Tam też dwa połą­czone ściśle sztaby obu armii do­stały się do niewoli niemieckiej po ka­pitulacji sił polskich wskutek beznadziejnej sytuacji operacyjnej i braku amunicji.

Kpt. Wiciński przebywał w obozach je­niec­kich na terenie Rzeszy, głównie w Oflagu II C w Woldenbergu, gdzie praco­wał w kantynie oficerskiej, jako kwatermistrz.

W okresie międzywojennym opublikował szereg artykułów w tygo­dniku ,,Polska Zbrojna”, a także był redaktorem rożnych okolicznościowych pism i jednodnió­wek wydawanych w Szkole Podchorążych Rez. Piechoty Nr 5 w Kra­kowie.

Kapitan Wiciński był czynny społecznie w wielu organiza­cjach woj­skowych, sportowych i społecznych: w Związku Strzelec­kim, w Oficer­skim Sądzie Honorowym przy DOK V w Krakowie, w L.O.P.P., w Lidze Mor­skiej i Kolonialnej, w Polskim Związku Lek­kiej Atletyki (PZLA), w Polskim Związku Pływackim (PZP), w Pol­skim Związku Piłki Nożnej (PZPN), w klubie sportowym KS ,,Cracovia”, w organizacji Junaków, w Kole Rodzi­cielskim przy Gim­nazjum prywatnym S.S. Urszulanek w Krakowie. Przyczynił się do powsta­nia zespołu obiektów sportowych przy Alei 3-go Maja w Krakowie (po II wojnie światowej przejęła te obiekty ,,Cracovia”) – stadion lekkoatletyczny, strzelnica sportowa, korty, i pływalnie. Współpracował wtedy blisko z Radą Miejską i ko­lejnymi burmistrzami m. Krakowa.

Po powrocie z niewoli nie­mieckiej do Krakowa w 1945 r., włączył się w życie społeczne i za­wodowe. Stworzył nie­formalne Koło dawnych ofice­rów zajmujących się PW i WF i prowa­dził działalność tajną w tych kręgach. Rozpoczął też odbudowę klubu sportowego KS ,,Cracovia” wraz z szere­giem swoich przyjaciół z krę­gów mieszczaństwa i przedsta­wicieli wolnych zawodów. Był człon­kiem pierwszego zarządu tego klubu po wojnie i pozo­stał członkiem Rady Seniorów aż do swojej śmierci. Pracował kolejno, jako urzędnik w Polskim Czerwonym Krzyżu, w Okręgowym Zarządzie Związku Zawodowego Pracowników Instytucji Społecznych w Krakowie. Po likwi­dacji, przez ówczesne władze tej wo­jewódzkiej centrali związkowej, rozpoczął pracę w administracji służby zdrowia na terenie m. Kra­kowa i powstającej nowej dzielnicy - Nowej Huty. Zmarł 10 lutego 1970 r. w Krakowie i został pochowany w gro­bowcu rodzinnym na Cmentarzu Rako­wieckim.

Kpt. Józef Wiciński był odznaczony wieloma odznaczeniami oraz odznakami: w armii austro-wegierskiej: Karl-Truppen Kreutz – K.T.K.; w II Rzeczpospolitej: 2 x Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem za Wojnę 1918-1921, Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości, Brązowym i Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką Przysposobienia Wojskowego i WF, Odznaką Pamiątkową 20. Pułku Piechoty im. Ziemi Krakow­skiej; po wojnie: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym i Srebrnym Krzyżem PCK, Srebrną Odznaką Zasłużony dla m. Krakowa, Odznaką Budowniczego Nowej Huty, Medalem 100-lecia Sportu Polskiego, Honorową Odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Był żonaty z Olgą z d. Siemek, córką Wincentego, kierownika Szkoły we Wrzawach, i  Laury z d. Hietl, miał dwie córki.

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.