Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


Osoba odpowiedzialna za treść: Wójt Gminy Gorzyce mgr Leszek Surdy
Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2020-01-21
 
Grupa: WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Nazwa pozycji OGŁOSZENIE o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w GPPiRPAoPN na 2020
Opis
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. Poz. 688 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1111 z późn. zm.), uchwały nr XVI/92/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz uchwały nr XVIII/110/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Data publikacji 2020-01-21
 

Załączniki:
 1. OGŁOSZENIE o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w GPPiRPAoPN na 2020
 2. Wzór oferty
 3. Oświadczenie nr 1
 4. Oświadczenie nr 2
 5. Oświadczenie nr 3

  Ilość odwiedzin: 1386125